avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Viktimologija
 
Bibliografija Viktimoloske Literature   
BIBLIOGRAFIJA VIKTIMOLOŠKE LITERATURE U SRBIJI (1980-2012)
Vesna Madžarac, Jelena Vukotić
Viktimološko društvo Srbije je osnovano 12. novembra 1997. godine. Za petnaest godina svog postojanja, VDS je iniciralo pokretanje čitavog niza novih programa značajnih za unapređenje prava žrtava u Srbiji. Mnogi od njih su imali pionirski karakter i doveli su do značajnih promena na širem društvenom planu. Cilj publikacije "Bibliografija viktimološke literature u Srbiji (1980-2012.)" je da na jednom mestu prikaže svu literaturu koja je za cilj imala rasvetljavanje tema iz oblasti viktimologije u Srbiji. Iako je dosta urađeno na ovom polju u prethodnim godinama, Viktimološkom društvu Srbije, ali i celom društvu predstoji jos dosta posla na prevenciji kriminaliteta, unapređenju prava žrtava i približavanju evropskom zakonodavstvu koje se odnosi na prava žrtava.
 
diskriminacija zena   
DISKRIMINACIJA ŽENA NA TRŽIŠTU RADA U SRBIJI
Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri
U knjizi su predstavljeni rezultati istraživanja diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji i rezultati istraživanja organizacija i institucija koje dolaze u kontakt sa slučajevima diskriminacije žena na tržištu rada i koje su u mogućnosti da u takvim situacijama reaguju i pruže pomoć i podršku ženama koje se u ovom segmentu društvenih odnosa suočavaju sa diskriminacijom. Na kraju knjige, dati su zaključci i preporuke, koji treba da posluže kao smernice za dalji rad na prevenciji i suzbijanju diskriminacije uopšte, a posebno u sferi rada i zapošljavanja žena u Srbiji.
 
prava zrtava   
PRAVA ŽRTAVA I EU
Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić
Tokom protekle dve decenije međunarodna zajednica je učinila značajan pomak u podizanju društvene svesti o položaju, pravima i potrebama žrtava, uspostavljajući „(kvazi) pravni okvir i institucije, i formalne i neformalne mehanizme za pružanje zaštite žrtvama, naknadu štete i ostvarivanje pravde“ . Donet je niz međunarodnih dokumenata kojima se postavljaju standardi u pogledu položaja, tretmana i zaštite žrtava kriminaliteta, što je rezultiralo priznavanjem određenih prava žrtvama i obezbeđivanjem garancija za njihovu zaštitu. Polazeći od toga, Viktimološko društvo Srbije je 11. i 12. novembra 2010. godine u Beogradu održalo svoju Prvu godišnju konferenciju Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama. Deo radova koji su prezentovani tokom ove konferencije našli su svoje mesto i u ovoj knjizi, koja je podeljena u pet tematskih celina: Žrtve kriminaliteta i rata: međunarodno i evropsko pravo i praksa, Pravna zaštita žrtava u Srbiji, Pomoć i podrška žrtvama: iskustva i izazovi, Viktimizacija i društvena reakcija i Viktimizacija dece i starih.
 
Pomoc i podrska zenama    
POMOĆ I PODRŠKA ŽENAMA ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI
Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić
"Ova knjiga je nastala kao plod istraživanja koje je imalo dva cilja. Prvi cilj odnosio se na dolaženje do podataka o načinu funkcionisanja sistema pružanja pomoći i podrške žrtvama trgovine ženama u praksi, ocenu tog sistema i osmišljavanje preporuka za njegovo unapređenje. Drugi cilj se odnosio na testiranje modela monitoringa sistema pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Testiranje modela monitoringa je izvršeno istovremeno sa prikupljanjem podataka o načinu funkcionisanja sistema pomoći, tako što je u njemu primenjen metodološki pristup koji je na osnovu iskustava iz ranijih istraživanja razvijen u Viktimološkom društvu Srbije."
 
Male trafficking    
MALE TRAFFICKING IN SERBIA
Vesna Nikolić-Ristanović, editor
"In the last decades the problem of trafficking in persons came to the attention of the academic and professional public; important international documents were brought, and national mechanisms for combating this type of crime and for the assistance and protection of the victims were advanced. A great effort has been put into the improvement of uncovering and prosecuting of trafficking cases, as well as of identification, assistance and protection of the victims in Serbia as well. Nonetheless, similarly as worldwide, the emphasis in Serbia was on the research and the improvement of social responses related to trafficking in women and girls, while dealing with male victims was rather rare and marginal..."
 
Trgovina muskarcima    
TRGOVINA MUŠKARCIMA U SRBIJI
Vesna Nikolić-Ristanović urednica
"Knjiga na izuzetno uspešan i efektan način osvetljava svu složenost i ključne probleme u definisanju i suprotstavljanju trgovini ljudima, i predstavlja prvu eksplorativnu studiju o trgovini muškarcima ne samo u Srbiji nego i u regionu. Vrednost ove knjige nije samo u njenom preglednom karakteru i rasvetljavanju obima i karakteristika ove pojave, već i u ukazivanju na neke izuzetno važne predrasude koje postoje kada je u pitanju trgovina muškarcima. Ona postavlja trgovinu muškarcima u kontekst savremenog srpskog društva i svih problema sa kojima se ono suočava, posebno u vezi sa procesom rata, tranzicije, globalizacije, neo-patriotizma i retradicionalizacije rodnih uloga, i surove, nekontrolisane prvobitne akumulacije kapitala."
 
Pomirenje u Srbiji    
MOGUĆI PUT KA POMIRENJU U SRBIJI
Vesna Nikolić-Ristanović, Jelena Srna, urednice
Knjiga „Mogući put ka pomirenju u Srbiji: Zajednička akcija za istinu i pomirenje“ je kompleksna publikacija koja uvažava realne okolnosti koje postoje u Srbiji, ali koja istovremeno nudi i jedan novi kreativan pristup istini i pomirenju u postkonfliktnom društvu kakva je Srbija. Knjiga je jedinstvena na našem prostoru i predstavlja ne samo dokument o sadašnjici i vremenu u kome živimo, već je i moguć kreativni putokaz za budućnost i neko bolje vreme kome težimo.
 
Zrtve kriminala u zemljama u tranziciji    
ŽRTVE KRIMINALA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
Uglješa Zvekić
"Ova knjiga se bavi iskustvima građana iz tzv. zemalja u tranziciji (post-komunističkih zemalja), žrtava običnog ili konvencionalnog kriminala. To je onaj kriminal koji po pravilu neposredno dotiče građane - na ulici, u kući, na putovanju - bilo kao žrtve, posmatrače, ili čak saučesnike ili izvršioce."
 
   
SAMO MOJ ŽIVOT
Lise Bejrkan
"Ovaj izveštaj predstavlja nalaze studije o identifikaciji, rehabilitaciji i reintegraciji žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Cilj je, posebno, bio dolaženje do saznanja o tome da li se i na koji način tokom ovih procesa zadovoljavaju očekivanja i potrebe žrtava. Izveštaj je baziran na višeetapnom radu na terenu i seriji obavljenih intervjua, prevashodno u Srbiji, ali takođe i u Moldaviji i Italiji. Moldavija i Italija su poznate kao zemlja porekla, odnosno destinacije za žene trafikovane u ili iz Srbije."
 
   
OD SEĆANJA NA PROŠLOST KA POZITIVNOJ BUDUĆNOSTI
Vesna Nikolić-Ristanović, Nataša Hanak
"Okosnica ovog projekta je svest o tome da istina i pomirenje da bi bili delotvorni, moraju da počivaju na poverenju jednih prema drugima, jednog naroda prema drugom, pre svega, svakog pojedinca prema drugom pojedincu i na uzdržavanju od optuživanja, tj. vraćanja istom merom. Svesni da je to složen i zahtevan proces, rukovodioci projekta ispravno razvijaju model..."
 
   
OD ŽRTVE DO ZATVORENICE
Vesna Nikolić-Ristanović
"Knjiga "Od žrtve do zatvorenice" predstavlja veoma značajan rad za nekoliko nauka i naučnih disciplina, pre svega za kriminologiju, viktimologiju i penologiju, ali takodje i studiozno literarno štivo. Potresne sudbine žena žrtava nasilja koje su u jednom trenutku svog života postale izvršiteljke najtežih krivičnih dela, izložene i analizirane kroz jasno, slojevito, dubinsko kazivanje autorke, ne mogu čitaoce da ostave ravnodušnim. Na taj način studija ima, osim naučne i stručne, i duboko ljudsku dimenziju."
 
   
PORODIČNO NASILJE U SRBIJI
Vesna Nikolić-Ristanović, urednica
"Nasilje u porodici je rasprostranjenije kod nas nego u drugim zemljama. Pored tradicionalne rodne socijalizacije i drugih patrijahalnih stereotipa, posebno je izražen uticaj teške ekonomske situacije i rata. Ovaj uticaj se ogleda kako u povećanoj izloženosti žena nasilju u porodici tako i kao faktor koji ih sprečava da nađu rešenje za izlaz iz situacije nasilja. To, kao i drugi podaci do kojih smo došle, ukazuju na potrebu urgentnog društvenog delovanja u ovoj oblasti."
 
   
MEÐUNARODNI STANDARDI O NASILJU U PORODICI I NJIHOVA PRIMENA NA ZAPADNOM BALKANU
Vesna Nikolić-Ristanović
Mirjana Dokmanović
"U izveštaju se daje pregled implementacije međunarodnih standarda u regionu i poredi stanje u zemljama Zapadnog Balkana. Pored toga, u njemu se posebno naglašavaju primeri dobre i loše prakse u implementaciji ovih normi, u cilju povećanja efikasnosti borbe protiv nasilja u porodici. Ovo istraživanje pruža informacije vladama o tome koliko su daleko odmakle implementaciji međunarodnih standarda, kao i o njihovom ukupnom napretku u ovoj oblasti."
 
   
INTERNATIONAL STANDARDS ON DOMESTIC VIOLENCE AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE WESTERN BALKANS
Vesna Nikolić-Ristanović
Mirjana Dokmanović
"The report summarizes the implementation of international standards in the region and makes a comparison of the situation in Western Balkan countries. In addition, it highlights examples of good and bad practices in implementing these norms with the aim of combating domestic violence more effectively. This research gives the governments information about how far they have come in implementing international standards and their overall progress in this area."
 
   
МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И НИВНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН
Весна Николиќ-Ристановиќ
Мирјана Докмановиќ
"Извештајот дава преглед на спроведувањето на меѓународните стандарди во регионот и ги споредува состојбите во земји од Западен Балкан. Освен тоа, наведува и примери на добри и лоши практики при спроведувањето на тие норми, со цел борбата против семејното насилство да биде поефективна. Истражувањето им дава информации на владите во однос на тоа до каде се стигнати во имплементирањето на меѓународните стандарди и општо за нивниот напредок на ова поле."
 
   
STANDARTET NDËRKOMBËTARE NE LIDHJE ME DHUNËN NE FAMILJE DHE ZBATIMI I TYRE NE VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR
Vesna Nikolić-Ristanović
Mirjana Dokmanović
"Raporti përmbledh zbatimin e standarteve ndërkombëtare në rajon dhe bën krahasime të situates në vendet e Ballkanit Perëndimor. Krahas kësaj, raporti vë në dukje shembuj të praktikave të mira dhe të këqia në zbatimin e këtyre normave me qëllimin për të luftuar më me efikasitet dhunën në familje. Kjo punë kërkimore u jep qeverive informacion se deri ku kanë arritur në zbatimin e standarteve ndërkombëtare dhe progresin e tyre të përgjithshëm në këtë fushë."
Vojnik i država

Kajinov greh

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019