avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija›› Od Žrtve Do Zatvorenice
 
Od zrtve do zatvorenice

OD ŽRTVE DO ZATVORENICE
nasilje u porodici i kriminalitet žena

Vesna Nikolić-Ristanović

Obim
Format
 202 strane
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 "Knjiga Od žrtve do zatvorenice predstavlja veoma značajan rad za nekoliko nauka i naučnih disciplina, pre svega za kriminologiju, viktimologiju i penologiju, ali takođe i studiozno literarno štivo. Potresne sudbine žena žrtava nasilja koje su u jednom trenutku svog života postale izvršiteljke najtežih krivičnih dela, izložene i analizirane kroz jasno, slojevito, dubinsko kazivanje autorke, ne mogu čitaoce da ostave ravnodušnim. Na taj način studija ima, osim naučne i stručne, i duboko ljudsku dimenziju.".

Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, Pravni fakultet u Nišu

"Vesna Nikolić-Ristanović posvetila je veliki deo svog profesionalnog rada ovoj oblasti i priznata je kao stručnjak i u Srbiji i u svetu. Ovo je prva knjiga objavljena u Srbiji koja se bavi pitanjem žena koje se brane od svojih nasilnika - sa tragičnim posledicama kako za njih same, tako i za njihove porodice i društvo u celini. Knjiga je bazirana na ekstenzivnim intervjuima sa ženama u zatvoru, koje autorka interpretira u svetlu najnaprednijih naučnih teorija iz ove oblasti. Takođe, knjiga nudi rešenje za nepravde koje se čine ženama žrtvama nasilja koje vrše krivična dela, nudeći predloge za promene zakona i prakse, ali i materijal za edukaciju stručnjaka koji se bave ovim problemima. Knjiga predstavlja više od naučnog rada - ona je osnova za društvenu promenu".

Judith Armatta, Američko udruženje pravnika

"Knjiga Od žrtve do zatvorenice predstavlja značajan napredak za jugoslovensku kriminologiju. Takođe, ona predstavlja ogroman doprinos na međunarodnom planu, posebno za naučne radnike i stručnjake koji žele da saznaju o životu žena i borbi za ženska ljudska prava u Jugoslaviji".

Natassja Smiljanic, University of Central England


"Nasilje u porodici (porodično nasilje, nasilje u porodičnoj zajednici, kućno nasilje, domestic violence) može se javiti u više oblika: nasilje u braku, nasilje prema članovima zajedničkog domaćinstva, nasilje prema deci. Svaki od ovih oblika ukazuje na povređivanje i ugrožavanje domena sigurnosti i odnosa poverenja, a manifestuje moć i kontrolu nad žrtvom. Ispoljava se kroz kontinuiranu primenu fizičke i psihičke sile, dugotrajno je i pogađa veoma bliske članove porodice, među kojima bi trebalo da postoji slaganje, privrženost, iskrenost, emotivna povezanost. Posledice primene nasilja u porodici su razorne: nestaje odnos poverenja i privrženosti, dolazi do značajnih promena fizičkog i psihičkog zdravlja žrtve. Posebno je značajna društvena neupadljivost porodica u kojima postoji nasilje, one u široj socijalnoj sredini dobro funkcionišu i postojanje nasilja se ne primećuje. Sukob između društvenog interesa da se štite osnovne vrednosti (život i zdravlje, fizički integritet, čast itd.) i prava na zaštitu privatnog i intimnog porodičnog života, često ne omogućava svestrano fenomenološko i etiološko izučavanje ove pojave i preventivno delovanje.

Nasilje u porodici je oduvek postojalo u različitim vremenima, kulturama i društvima, ali se sve do šezdesetih i sedamdesetih godina ovog veka verovalo da je nasilje u porodici veoma retko i neuobičajeno ponašanje. Međutim, mnoga istraživanja širom sveta potvrdila su da je ovo velika zabluda i da nasilje u porodici ima mnogo veće razmere, toliko velike da zaslužuju pažnju kako nacionalnog zakonodavstva tako i međunarodne zajednice. Precizni podaci o obimu nasilja u porodici nedostaju, ali raspoloživa saznanja ukazuju da je nasilje u porodici veoma rasprostranjeno, da ima ozbiljne posledice, da su njegove žrtve daleko češće žene i deca nego odrasli muškarci. Zbog toga se u feminističkoj teoriji ukazuje na "sindrom zlostavljane žene" (Battered Woman Syndrome - BWS) kao na podvrstu postraumatskog stresnog poremećaja sa psihičkim i emocionalnim posledicama koje mogu da budu od značaja za objašnjenje njene percepcije opasnosti i izvršenja ubistva. U knjizi "Od žrtve do zatvorenice: nasilje u porodici i kriminalitet žena" sagledava se još jedna značajna posledica nasilja u porodici - njegova uloga kao kriminogenog faktora."
 
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019