lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Vesna Nikolić-Ristanović
 
 

Vesna Nikolić-Ristanović


    Vesna Nikolić-Ristanović je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na temi "Žene kao žrtve kriminaliteta". Radila je kao naučni savetnik i istraživačica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je redovna profesorka na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde predaje kriminologiju.

Vesna Nikolić-Ristanović se bavi pitanjima među kojima su viktimizacija, nasilje nad ženama, trgovina ljudima, organizovani kriminal, ratni zločini, kriminologija, viktimologija, penologija, koordinacija zaštite žrtava, ljudska i ženska prava... Osnivačica je Grupe za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji, i osnivačica i prva predsednica Viktimološkog društva Srbije. Inicirala je i koordinirala radnu grupu Viktimološkog društva Srbije, koja je napisala predloge izmena zakona o nasilju u porodici, trgovini ljudima i seksualnom nasilju. Inicijatorka je kampanje Amnestija za žrtve, čiji je glavni cilj oslobađanje i bolji tretman pretučenih žena koje su ubile nasilnike. Takođe je radila na osnivanju Asocijacije za istinu i pomirenje u Srbiji.

Autorka je, urednica i koautorka većeg broja radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, među kojima se izdvajaju knjige: "Od žrtve do zatvorenice: nasilje u porodici i kriminalitet žena", "Porodično nasilje u Srbiji", "Social change, gender and violence", "Women, violence and war", "Samo moj život: na ljudskim pravima zasnovana rehabilitacija žrtava trgovine u cilju seksualne eksploatacije" i "Preživeti tranziciju - svakodnevni život i nasilje u postkomunističkom i postratnom društvu". Članica je Saveta za ravnopravnost polova Vlade RS i Izvršnog odbora međunarodne organizacije Evropska pomoć žrtvama (Victim Support Europe).

Predavala je na mnogim seminarima, konferencijama i univerzitetima i učestvovala u organizaciji većeg broja konferencija. Takođe objavila je veliki broj članaka, studija i knjiga koje se bave temama koje izučava.
 
Knjige ››

Maloletnička delinkvencija
Maloletnička delinkvencija u Svetu i Srbiji

Kriminologija
Kriminologija

Evidentiranje kriminaliteta
Evidentiranje kriminaliteta

Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji
Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji

Prava žrtava i EU
Prava žrtava i EU

Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji
Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji

Male Trafficking in Serbia
Male Trafficking in Serbia

Trgovina muškarcima u Srbiji
Trgovina muškarcima u Srbiji

Mogući put ka pomirenju u Srbiji
Mogući put ka pomirenju u Srbiji

Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti
Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti

Od žrtve do zatvorenice
Od žrtve do zatvorenice

Porodično nasilje u Srbiji
Porodično nasilje u Srbiji

Međunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom BalkanuMedjunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom BalkanuNa vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022