avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Evidentiranje kriminaliteta
 
evidentiranje kriminaliteta

EVIDENTIRANJE KRIMINALITETA
iskustva iz sveta i Srbije

Vesna Nikolić-Ristanović

ISBN
Obim
Format
 978-86-87971-40-0
 230 strana
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 Monografija Evidentiranje kriminaliteta: iskustva iz sveta i Srbije obuhvata radove nastale u okviru naučno-istraživačkog projekta Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a implementira Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Rukovoditeljka projekta je prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, a trajanje projekta je od 2011. do 2014. godine.

Projekat ima za cilj dolaženje do saznanja o postojećim načinima evidentiranja podataka o kriminalitetu i, na osnovu toga, razvijanje nove metodologije evidentiranja kriminaliteta u Srbiji. Pri tome se pošlo od saznanja koja ukazuju na veliki značaj koji evidentiranje kriminaliteta ima za praćenje, kako trendova i karakteristika samog kriminaliteta, tako i društvenih odgovora na njega. Štaviše, u savremenoj kriminološkoj nauci smatra se da od načina evidentiranja kriminaliteta i društvenih odgovora na njega u velikoj meri zavisi kvalitet državnih odluka u vezi suzbijanja i prevencije kriminaliteta.

Pod evidentiranjem podataka o kriminalitetu u ovom projektu podrazumeva se kako dolaženje do podataka o kriminalitetu, tako i izbor indikatora i konkretan način njegovog beleženja i prikazivanja. Sa tim u skladu, predmet istraživanja su načini prikupljanja, beleženja i prikazivanja podataka o kriminalitetu i merama društvenog reagovanja na njega, u svetu i Srbiji. Istraživanjem su obuhvaćeni načini evidentiranja kriminaliteta koji je prijavljen državnim organima, ali i onog njegovog dela koji ostaje neprijavljen (tamna brojka).

Monografija sadrži radove u kojima su predstavljeni ključni rezultati istraživanja članova istraživačkog tima tokom prve dve godine rada na projektu. Radovi se prvenstveno bave opisom i analizom iskustava sa evidentiranjem kriminaliteta u svetu, kao i međunarodnih inicijativa i mehanizama. Takođe, ukazuje se i na situaciju u našoj zemlji i sagledava se njeno moguće unapređenje primenom, dobrih i našoj situaciji primerenih, svetskih iskustava kod nas.

Radovi se bave kako problemima evidentiranja kriminaliteta uopšte, tako i evidentiranjem pojedinih vrsta kriminaliteta, poput nasilja u porodici i drugih oblika nasilja nad ženama, maloletničke delinkvencije, krađa automobila, torture i ratnih zločina. Bave se pitanjima policijske, pravosudne i penitensijarne statistike, tehnikama evidentiranja tamne brojke (ankete o viktimizaciji i samoprijavljivanjem), kao i drugim načinima evidentiranja i prezentovanja javnosti onih oblika kriminaliteta kod kojih je dokumentovanje i objavljivanje posebno problematično, odnosno otežano (na primer, tortura, ratni zločini, nasilje nad ženama). U kontekstu razmatranja evidentiranja ratnih zločina i torture, monografija daje važan doprinos kod nas zapostavljenom naučnom sagledavanju kulture sećanja i uloge psihoterapije u evidentiranju državnih zločina.

Vesna Nikolić Ristanović
 
Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Medjunarodni tribunal u Hagu
Međunarodni krivični tribunal

Standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu

Kazem ja sebi
Kažem ja sebi
Na vrh -:|:- Gde kupiti knjigu?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019