avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Biblioteka "Erinije"
Ko su Erinije?
 
 
Maloletnička Delinkvencija   
MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA U SVETU I SRBIJI
Vesna Nikolić Ristanović, Ljiljana Stevković
Tema knjige Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji: trendovi i društveni odgovori vrlo je aktuelna, a ugao iz koga je predstavljena daje važan doprinos domaćoj literaturi. Svojom strukturom i sadržinom, knjiga zadovoljava standarde naučne monografije i, kao takva, predstavljaće vrednu literaturu za studente, istraživače, profesionalce i sve druge čitaoce zainteresovane za oblast maloletničke delinkvencije. Radovi objavljeni u ovoj knjizi daju osnovne informacije o relevantnim oblastima proučavanja maloletničke delinkvencije u svetu i u Srbiji i trasiraju pravce mogućih daljih istraživanja, odnosno pronalaženja novih društvenih odgovora i adekvatnih vidova reagovanja na maloletničku delinkvenciju. Napisani su stručnim ali jednostavnim i razumljivim jezikom, što je od posebnog značaja za njenu pristupačnost širem krugu čitalaca, uključujući tu i stručnjake različitog profila.
 
evidentiranje kriminaliteta   
EVIDENTIRANJE KRIMINALITETA
Vesna Nikolić Ristanović
Monografija "Evidentiranje kriminaliteta: iskustva iz sveta i Srbije" obuhvata radove nastale u okviru naučno-istraživačkog projekta Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a implementira Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Pod evidentiranjem podataka o kriminalitetu u ovom projektu podrazumeva se kako dolaženje do podataka o kriminalitetu, tako i izbor indikatora i konkretan način njegovog beleženja i prikazivanja. Sa tim u skladu, predmet istraživanja su načini prikupljanja, beleženja i prikazivanja podataka o kriminalitetu i merama društvenog reagovanja na njega, u svetu i Srbiji. Istraživanjem su obuhvaćeni načini evidentiranja kriminaliteta koji je prijavljen državnim organima, ali i onog njegovog dela koji ostaje neprijavljen (tamna brojka).
 
   
KRIMINOLOGIJA
Vesna Nikolić-Ristanović, Slobodanka Konstatinović-Vilić, Miomira Kostić
"Kriminologija se može definisati kao samostalna, teorijsko-empirijska, interdisciplinarna društvena nauka o fenomenološkim karakteristikama i uzrocima kriminaliteta kao masovne društvene pojave i kriminalnog ponašanja kao pojedinačne pojave, sa ciljem njegovog objašnjenja i suzbijanja. Ova knjiga je njeno treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, koje predstavlja rezultat zajedničkog rada tri autorke: prof. dr Slobodanke Konstatinović-Vilić, prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović i prof. dr Miomire Kostić. Namenjena je pre svega studentima, ali može koristiti i stručnjacima zaposlenim u pravosudnim i drugim organima i institucijama, kojima su za rešavanje konkretnih, praktičnih problema neophodna teorijska i empirijska znanja iz ove oblasti."
 
   
KAJINOV GREH
Dr Leposava Kron
"U knjizi su izloženi rezultati naših istraživanja i razmišljanja na planu najbrutalnijih ispoljavanja interpersonalnog nasilja kao što je to homicidno ponašanje. Pokušali smo da proniknemo u psihološku suštinu čina ubistva koji gotovo uvek ima onaj strašni i nepromenljivi, iskonski oblik okrutnosti koji u nama, prirodno, izaziva ozbiljne psihološke reakcije."
 
   
SEKSUALNO NASILJE
Dr Leposava Kron
"Seksualne devijacije ili parafilije odnose se na bilo koje aberantno seksualno ponašanje koje je preferirano ili je došlo namesto heteroseksualnog ponašanja, a koje odstupa od manje ili više kulturalno prihvaćenih seksualnih normi i pri čemu je ili kvalitet ili objekat seksualnog instinkta abnormalan."
 
   
ČOVEK I ZATVOR
Dr Dobrivoje Radovanović
"Studija dr Radovanovića pripada naučnoj oblasti "penologija", a u suštini predstavlja interdisciplinarnu studiju u kojoj su psihološki, kriminološki i sociološki aspekti obrađeni kao ravnopravne komponente složenog problema za koji se autor opredelio. U zasnovanju teorijskog i metodološkog okvira za istraživanje izabranog problema, autor je pošao od nalaza u studijama zatvoreničkog društva, prema kojima se među osuđenicima razvija jedan društveni sistem koji je po svojoj prirodi ne samo različit od oficijelnog, već mu je i direktno suprotstavljen. Taj neformalni zatvorenički sistem se institucionalizuje, odnosno transformiše u jasno strukturalno određen sistem u kome su jasno određene uloge članova tog društva, kao i norme koje regulišu njihovo ponašanje."
 
   
ZLOČIN I ODGOVORNOST
Vladan A. Vasilijević
"I pored mnogobrojnih opomena s kojima se svet suočavao u strahotama dugih i razornih ratova i napretka vojnih tehnologija, trajnija rešenja u vezi sa međunarodnim zločinom i kažnjavanjem njegovih počinilaca nisu pronađena. Nedovoljni su bili i izazovi čiji su se koreni nalazili u razornim učenjima o velikim i malim narodima, dobrim i lošim religijama, superiornim i inferiornim rasama. Međunarodni krivični kodeks i ustanovljenje organa koji bi ga primenjivali bili su i ostali neostvarena ideja iza koje su retko kada stajali i odgovarajući napori pozvanih da to realizuju..."
 
   
SIDA I DRUŠTVENA REAKCIJA
Dr V. Cucić, Dr I Simonović-Hiber, Mr V. Korać, Mr E. Kuper, Mr K. Savin
"Dragocenost ove studije je što daje pouzdanu sliku društvene reakcije, sa stanovišta nekih njenih najvažnijih komponenti, na pojavu novog i teškog društvenog problema sa kojim se naša (beogradska) sredina suočava. Posebno akcentuiranje odnosa tri bitne društvene kategorije (profesionalni medicinski radnici, pre svega lekari, laici u zdravoj populaciji i inficirani narkomani) prema problemu side čine studiju izvanredno značajnom, dajući joj atribut nezaobilazne osnove za stvaranje najadekvatnijeg modela sveobuhvatne borbe za suzbijanje HIV infekcije i side, i za buduća sociološka istraživanja koja bi trebalo svakako proširiti i na druge, vanbeogradske sredine."
Starac i sunce
Starac i sunce

Svetska politika

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019