lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji
 
MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA

MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA U SVETU I SRBIJI
trendovi i društveni odgovori

Vesna Nikolić-Ristanović, Ljiljana Stevković

ISBN
Obim
Format
 978-86-87971-54-7
 263 strana
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Knjiga Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji: trendovi i društveni odgovori predstavlja zbornik radova o maloletničkoj delinkvenciji i društvenim odgovorima na nju. Radovi su nastali kao rezultat saradnje nastavnika i istraživačica/istraživača u okviru nastave na predmetu Maloletnička delinkvencija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i na naučno-istraživačkom projektu 179044 Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a implementira Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Prilikom rada na ovoj knjizi osnovna ideja kojom smo se kao urednice rukovodile bila je da ponudimo jednu inspirativnu kolekciju kraćih ali intelektualno izazovnih radova o ključnim pitanjima maloletničke delinkvencije, koja će biti podsticajna za kritičko preispitivanje i promišljanje trendova i društvenih odgovora na maloletničku delinkvenciju u Srbiji. Radovi daju osnovne informacije o relevantnim oblastima i trasiraju pravce mogućih daljih istraživanja. U tom smislu knjiga je namenjena kako studentima i istraživačima, tako i stručnjacima različitog profila. Nadamo se da će radovi objavljeni u ovoj knjizi doprineti podsticanju ozbiljnije društvene debate o mogućim načinima unapređenja evidencija podataka, monitoringa i evaluacije društvenih odgovora na maloletničku delinkvenciju u Srbiji. Sve to skupa trebalo bi da doprinese razvoju efikasnijih i na dokazima zasnovanih društvenih odgovora, koji vode računa kako o interesima dece tako i o interesima društva.

urednice
S obzirom na uzrast, razlikuju se dva osnovna tipa kriminaliteta: kriminalitet maloletnika i kriminalitet punoletnih lica. Međutim, za kriminalitet maloletnika se u literaturi koriste i drugi termini, poput maloletničke delinkvencije, maloletničkog prestupništva, društvene neprilagođenosti, antisocijalnog ponašanja maloletnika, huliganstva i drugih. S tim u vezi, u literaturi egzistiraju i različite definicije maloletničkog kriminaliteta, odnosno maloletničke delinkvencije, koje se pre svega razlikuju u shvatanju o tome koja sve ponašanja spadaju u maloletničku delinkvenciju. Opredeljenje za neko od tih shvatanja, uže ili šire, ima kako teorijske, tako i praktične konsekvence. Polazeći od analize diskursa savremene teorijske i primenjene kriminologije, rad ima za cilj da predstavi i kritički preispita postojeća pojmovna određenja maloletničke delinkvencije, kao i da razmotri pitanje uticaja određenja pojma maloletnička delinkvencija na sprovođenje kriminoloških istraživanja i kreiranje kriminalne politike.

Vesna Nikolić Ristanović
 
Našoj naučnoj i stručnoj javnosti je odavno trebala ovakva monografija koja na celovit način pristupa sagledavanju aktuelnih obeležja maloletničke delinkvencije. Retke studije maloletničke delinkvencije kod nas, obično su ovom fenomenu prilazile monodisciplinarno. Najveća vrednost monografije Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji: trendovi i društveni odgovori jeste što se ovoj pojavi prilazi pojmovno, fenomenološki, etiološki, viktimološki, kriminološki, mediološki, krivično-pravno i iz pozicije politike društva prema kriminalu. U knjizi možemo videti i analize odnosa roda, nasilja u porodici, zloupotrebe dece i maloletničke delinkvencije. Ova monografija biće od velike koristi različitim javnostima: naučnoj, stručnoj, studentskoj ali i široj javnosti. No, na ovu knjigu naročito treba da obrate pažnju medijski poslenici koji lako zapadaju u moralne panike i senzacionalizam kada govore ili pišu o maloletničkoj delinkvenciji u današnjem dobu.

Prof. dr Aleksandar Jugović
 
Tema knjige Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji: trendovi i društveni odgovori vrlo je aktuelna, a ugao iz koga je predstavljena daje važan doprinos domaćoj literaturi. Svojom strukturom i sadržinom, knjiga zadovoljava standarde naučne monografije i, kao takva, predstavljaće vrednu literaturu za studente, istraživače, profesionalce i sve druge čitaoce zainteresovane za oblast maloletničke delinkvencije. Radovi objavljeni u ovoj knjizi daju osnovne informacije o relevantnim oblastima proučavanja maloletničke delinkvencije u svetu i u Srbiji i trasiraju pravce mogućih daljih istraživanja, odnosno pronalaženja novih društvenih odgovora i adekvatnih vidova reagovanja na maloletničku delinkvenciju. Napisani su stručnim ali jednostavnim i razumljivim jezikom, što je od posebnog značaja za njenu pristupačnost širem krugu čitalaca, uključujući tu i stručnjake različitog profila.

Dr Ivana Stevanović
 
Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Medjunarodni tribunal u Hagu
Međunarodni krivični tribunal

Standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu

Kazem ja sebi
Kažem ja sebi
Na vrh -:|:- Gde kupiti knjigu?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021