lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Pomoć I Podrška Ženama Žrtvama Trgovine Ljudima U Srbiji
 
pomoc i podrska zenama

POMOĆ I PODRŠKA ŽENAMA ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI

Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić

ISBN
Obim
Format
 978-86-87971-03-5
 98 strana
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


"Ratifikovanjem pojedinih međunarodnih dokumenata, pre svega Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dodatnog Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom i Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, Republika Srbija je na sebe preuzela obavezu razmatranja uspostavljanja mehanizma praćenja i evaluacije efekata nacionalne politike suprotstavljanja trgovini ljudima. U članu 28 Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala se navodi da svaka država potpisnica treba da razmotri praćenje svoje politike i stvarnih mera za borbu protiv organizovanog kriminala, uključujući tako i trgovinu ljudima, kao i ocenjivanje njihove delotvornosti i efikasnosti. U članu 29 Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima ističe se da svaka država potpisnica treba da razmotri uspostavljanje Nacionalnog izvestioca ili drugog mehanizma monitoringa antitrafiking aktivnosti i implementacije nacionalnog zakonodavstva.

U skladu sa tim, praćenje mehanizma borbe protiv trgovine ljudima i evaluacija ostvarenih rezultata predviđeni su kao ključni (strateški) ciljevi u Strategiji borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji. Na drugoj strani, međutim, država nije preduzela potrebne mere da jasno definiše način i nosioca monitoringa koji bi garantovali nepristrasnost i objektivnost dobijenih rezultata. Način na koji je u Strategiji predviđeno da takav mehanizam funkcioniše predstavlja neadekvatnu osnovu za ustanovljavanje ozbiljnog sistema monitoringa i evaluacije. Naime, u ovom strateškom dokumentu navodi se da je u cilju uspostavljanja uspešnog nacionalnog mehanizma za borbu protiv trgovine ljudima neophodno vršiti redovnu analizu delovanja državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija. S tim u vezi, ističe se obaveza Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima da periodično sačinjava izveštaj o rezultatima sprovedenih mera i aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom i izveštaj dostavlja Savetu za borbu protiv trgovine ljudima. Na osnovu izveštaja Republičkog tima, Savet za borbu protiv trgovine ljudima treba da vrši analizu rezultata ostvarenih na polju suprotstavljanja trgovini ljudima i da dostavlja nadležnim organima preporuke za revizuju strateških ciljeva i predlaže neophodne mere. Međutim, jasno je da se kvalitetan monitoring ne može realizovati samo na osnovu izveštaja Republičkog tima, do kojeg bi se uz to došlo sabiranjem pojedinačnih izveštaja članova ovog tela. Takođe je diskutabilno u kojoj meri je Savet za borbu protiv trgovine ljudima, kao strateško, ali ne i nezavisno, operativno i ekspertsko telo, u mogućnosti da izvrši adekvatnu analizu takvog izveštaja i da na osnovu njega da ocenu relevantnu za dalje kreiranje politike suprotstavljanja trgovini ljudima,

Staviše, iako je u Nacionalnom planu akcije za borbu protiv trgovine ljudima za period od 2009. do 2011. godine, koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Srbije aprila 2009. godine, predviđeno definisanje mehanizma za praćenje, kao i internu i eksternu ocenu rada svih subjekata uključenih u borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu žrtava, do tog definisanja u vreme pisanja ovog rada još nije došlo. Inače, 2009. godina je bila određena kao godina za sprovođenje ove aktivnosti.

Imajući u vidu navedene međunarodne obaveze koje je Srbija preuzela, pomenute političke dokumente kao i okolnost da odgovarajući sistem monitoringa i evaluacije antitrafiking aktivnosti nije uspostavljen, odredile smo cilj projekta. Naime, osnovni cilj projekta Praćenje mehanizma upućivanja i sistema zaštite zena žrtava trgovine ljudima u Srbiji bio je predlaganje modela praćenja i evaluacije sistema upućivanja i podrške ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji, kao i šireg kruga mera koje treba preduzeti u cilju unapređenja postojećih procedura i dalje institucionalizacije antitrafiking mehanizma, posebno u pogledu pomoći i podrške žrtvama.

Da bi se ostvario projektom postavljen cilj, bilo je potrebno sprovesti istraživanje. Istraživanje je imalo dva cilja: prvi cilj odnosio se na dolaženje do podataka o načinu funkcionisanja sistema pružanja pomoći i podrške žrtvama trgovine ženama u praksi, ocenu tog sistema i osmišljavanje preporuka za njegovo unapređenje. Drugi cilj se odnosio na testiranje modela monitoringa sistema pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Testiranje modela monitoringa je izvršeno istovremeno sa prikupljanjem podataka o načinu funkcionisanja sistema pomoći, tako što je u njemu primenjen metodološki pristup koji je na osnovu iskustava iz ranijih istraživanja razvijen u Viktimološkom društvu Srbije."
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022