avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Prava žrtava i EU
 
pomoc i podrska zenama

PRAVA ŽRTAVA I EU

Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić, urednice

ISBN
Obim
Format
 978-86-87971-12-7
 359 strane
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Tokom protekle dve decenije međunarodna zajednica je učinila značajan pomak u podizanju društvene svesti o položaju, pravima i potrebama žrtava, uspostavljajući „(kvazi) pravni okvir i institucije, i formalne i neformalne mehanizme za pružanje zaštite žrtvama, naknadu štete i ostvarivanje pravde“. Donet je niz međunarodnih dokumenata kojima se postavljaju standardi u pogledu položaja, tretmana i zaštite žrtava kriminaliteta, što je rezultiralo priznavanjem određenih prava žrtvama i obezbeđivanjem garancija za njihovu zaštitu.

Polazeći od toga, Viktimološko društvo Srbije je 11. i 12. novembra 2010. godine u Beogradu održalo svoju Prvu godišnju konferenciju "Prava žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama" Osnovni cilj konferencije bio je da se sagleda mesto zakonodavstva Republike Srbije u odnosu na pravo Evropske unije i ukaže na moguće pravce dalje harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa propisima EU o žrtvama. Uz to, konferencija je za cilj imala da omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja stručnjaka/stručnjakinja i istraživača/istraživačica iz zemlje, regiona i zemalja zapadne Evrope koji se bave pravima žrtava i pružanjem pomoći žrtvama nasilja i drugih vidova kriminaliteta.

Deo radova koji su prezentovani tokom Prve godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije našli su svoje mesto i u ovoj knjizi, koja je podeljena u pet tematskih celina: Žrtve kriminaliteta i rata: međunarodno i evropsko pravo i praksa, Pravna zaštita žrtava u Srbiji, Pomoć i podrška žrtvama: iskustva i izazovi, Viktimizacija i društvena reakcija i Viktimizacija dece i starih.

Prva celina posvećena je žrtvama kriminaliteta i rata iz ugla međunarodnog i evropskog prava i prakse. Doc. dr Mirjana Dokmanović analizira usklađenost zakonodavstva Republike Srbije sa međunarodnim i evropskim standardima o žrtvama rodno baziranog nasilja. Ona ističe da je Srbija načinila važne napore u pravcu poboljšanja pravnog osnova zaštite žrtava rodno baziranog nasilja, što je ujedno doprinelo podizanju svesti javnosti o problemima i potrebama ove vulnerabilne kategorije žrtava, ali da njihova sveukupna zaštita još uvek nije zadovoljavajuća.

Drugi deo knjige bavi se pravnim položajem žrtava u Srbiji. Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić i prof. dr Nevena Petrušić analiziraju instrumente zaštite od nasilja u porodici. One nastoje da kritički sagledaju postojeći pravni okvir kojim se obezbeđuju porodično-pravna i krivično-pravna zaštita žrtava porodičnog nasilja, kao i stavove i mišljenja sudija, tužilaca i zaposlenih u institucijama koje se bave pružanjem podrške i pomoći žrtvama nasilja u porodici o primeni postojećih rešenja u praksi.

U trećoj celini knjige, autorke se u svojim radovima bave iskustvima, izazovima i dilemama u vezi sa pružanjem pomoći žrtvama i svedocima. Nakon ukazivanja na osnovne pravce razvoja službi za žrtve u Srbiji, prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović iznosi rezultate nedavno sprovedenog eksplorativnog istraživanja, koje je za cilj imalo dolaženje do saznanja o kapacitetima i problemima sa kojima se suočavaju nevladine organizacije u Srbiji koje pružaju podršku žrtvama. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da službe za žrtve kriminaliteta i rata, koje su se tokom protekle dve decenije razvile u okviru nevladinog sektora, imaju značajan potencijal za pružanje podrške žrtvama, ali da su suočene sa brojnim teškoćama koje prete njihovom opstanku.

U četvrtoj celini knjige autori i autorke upoznaju čitaoce sa različitim aspektima društvenog reagovanja na kriminalitet uopšte ili, pak, njegove pojedine forme. Polazeći od toga da trgovina ljudima spada u red najtežih krivičnih dela protiv slobode, života, tela i zdravlja čoveka, prof. dr Saša Mijalković, doc. dr Darko Marinković i doc. dr Goran Bošković ističu nužnost osposobljavanja kriminalističkih radnika za blagovremeno i efikasno otkrivanje ovog krivičnog dela i njegovih izvršilaca, kao i za prepoznavanje i odgovarajući, na ljudskim pravima i principu najboljeg interesa žrtve, zasnovan pristup žrtvama ovog vida viktimizacije.

Peti deo knjige posvećen je viktimizaciji dece i starih. Ističući problem nasilja i nasilnog rešavanja konflikata uopšte, a posebno nasilja koje je u savremenim društvima sve prisutnije među decom u školama, prof. dr Oliver Bačanović i Nataša Jovanova prezentuju rezultate istraživanja nasilja među decom u osnovnim školama u Skoplju (Makedonija). Ovim istraživanjem se nastojalo da se dođe do saznanja o fenomenološkim karakteristikama nasilja među decom osnovno-školskog uzrasta, posledicama tog nasilja, ali i oblicima reakcije škole na nasilje.


Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019