lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Prava žrtava i EU ›› Sadržaj

Prava žrtava i EU

Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić


Uvod

ŽRTVE KRIMINALITETA I RATA: MEĐUNARODNO I EVROPSKO PRAVO I PRAKSA

 • Međunarodni i evropski standardi o žrtvama rodno baziranog nasilja i usklađenost zakonodavstva Srbije sa njima, Mirjana Dokmanović
 • Presude evropskog suda za ljudska prava u slučajevima porodičnog nasilja, Zorica Mršević
 • Pravo na istinu o teškim kršenjima prava ljudskih prava i humanitarnog prava u evropskom kontekstu, Jacek Kowalewski

PRAVNA ZAŠTITA ŽRTAVA U SRBIJI

 • Instrumenti pravne zaštite od nasilja u porodici u Srbiji: funkcionisanje, efikasnost i nedostaci, Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić
 • Pravna zaštita dece u Srbiji i međunarodni standardi, Nevena Petrušić, Ivana Stevanović
 • Pravna zaštita žrtava ratnih zločina u Srbiji, Vesna Nikolić-Ristanović
 • Zlostavljanje na radnom mestu: pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi, Slađana Jovanović
 • Položaj i zaštita žrtve u krivičnom postupku, Sanja Ćopić

POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA: ISKUSTVA I IZAZOVI

 • Izazovi pružanja pomoći žrtvama u Srbiji, Vesna Nikolić-Ristanović
 • Pomoć žrtvama i reforma socijalne zaštite u Srbiji, Nevenka Žegarac
 • Podrška žrtvama i svedocima u sudskim postupcima za ratne zločine, Slavica Peković
 • Specifičnosti sistema podrške žrtvama i svedocima u Republici Hrvatskoj, Nikica Hamer Vidmar
 • Volontersko pružanje usluga psihološkog savetovanja žrtvama: potrebe, izazovi i potencijalno korisne prakse u programu Savetovališta Centra za ratnu traumu, Tamara Boškić

VIKTIMIZACIJA I DRUŠTVENA REAKCIJA

 • Postupanje pripadnika službi bezbednosti prema žrtvama prilikom otkrivanja trgovine ljudima, Saša Mijalković, Darko Marinković, Goran Bošković
 • Odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji: kreiranje zdravstvene politike koja je zasnovana na rezultatima istraživanja, Bosiljka Đikanović, Stanislava Otašević,Henrica A. F. M. Jansen, Snežana Simić, Silvie Lo Fo Wong, Toine Lagro-Janssen
 • Rodno odgovorno budžetiranje kao metoda pomoći ženama i deci žrtvama nasilja u porodici: Primer dobre prakse – Finansiranje sigurnih kuća za žene žrtve nasilja u porodici u Republici Srpskoj, Minja Damjanović, Nada Golubović
 • Žrtva – svedok, tužilac... sudija?, Danica Vasiljević-Prodanović
 • Problemi progona krivičnih dela protiv životne sredine i zaštite žrtava i dobara, Dragan Obradović
 • Kako žrtva rata ’91. može postati ratni zločinac po treći put u Republici Hrvatskoj? – lično iskustvo, Janko Radmanović

VIKTIMIZACIJA DECE I STARIH

 • Nasilje u školi – žrtve i reakcija škole, Oliver Bačanović, Nataša Jovanova
 • Viktimizacija i delinkvencija: analiza rezultata ankete sa samoprijavljivanjem maloletničke delinkvencije u Beogradu, Jelena Dimitrijević, Nikola M. Petrović
 • Viktimizacija starih u institucionalnom i porodičnom okruženju, Ljiljana Stevković, Jelena Dimitrijević
 • Srednja generacija: žrtva tranzicije – iz iskustva sudije, Olivera Kuljić

O autorkama i autorima

 








Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:-Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022