lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija›› Porodično Nasilje U Srbiji
 
Porodicno nasilje

PORODIČNO NASILJE U SRBIJI

Vesna Nikolić-Ristanović, urednica

ISBN
Obim
Format
86-82363-26-7
 202 strane
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Predmet istraživanja, čiji rezultati su izloženi u ovoj knjizi, je nasilje nad ženama u porodici. Za potrebe ovog istraživanja ono je definisano kao psihičko, fizičko i seksualno nasilje koje prema punoletnim osobama ženskog pola vrše bračni i vanbračni (sadašnji i bivši) drugovi, članovi porodice, bez obzira da li žive u istom domaćinstvu sa njima ili ne, kao i osobe sa kojima dele isto domaćinstvo (stambeni prostor u celini) bez obzira da li su u srodstvu sa njima ili ne (npr. porodice koje su primile izbeglice koje nisu njihovi rođaci ali ne i stanari koji žive u iznajmljenoj sobi). Predmet istraživanja bilo je nasilje u porodici koje su prema ženama vršili nasilnici oba pola.

Ovim istraživanjem želeli smo da saznamo u kojoj meri su žene u Srbiji ugrožene nasiljem u porodici. Međutim, iako nam to nije bio prevashodni cilj, želele smo da dođemo i do, makar preliminarnih, saznanja i o eventualnoj ugroženosti muškaraca nasiljem u porodici. Zbog toga su naše anketarke dobile instrukcije da, ukoliko žene prijave da u njihovoj porodici neki član zlostavlja drugog muškog člana, to takođe pribeleže u okviru odgovora na pitanja koja se odnose na postojanje nasilja nad nekim drugim članom njihove porodice.

Osnovni cilj istraživanja bio je da se dođe do saznanja o rasprostranjenosti, strukturi i karakteristikama nasilja u porodici. Pri tome nas je interesovalo kako bračno nasilje, tako i nasilje prema starim licima i nasilje roditelja prema punoletnim ćerkama, kao i eventualni drugi oblici nasilja koji se javljaju u okviru porodice. Osim toga, želele smo da saznamo na koji način žene percipiraju nasilje i moguća pravna rešenja. Interesovalo nas je da saznamo u kojoj meri su žene spremne da nasilje prijave i traže pomoć državnih organa, kao i da li su zadovoljne radom državnih organa, posebno policije, sudova i centara za socijalni rad (ukoliko su se odlučile da im se obrate za pomoć). Takođe, interesovalo nas je i u kojoj meri su upoznate sa radom nevladinih organizacija, u kojoj meri koriste njihovu pomoć i koliko su njome zadovoljne.

Pored ovog osnovnog cilja, želele smo nešto da saznamo i o uzrocima, odnosno faktorima koji doprinose javljanju nasilja. Pre svega, želele smo da ispitamo uticaj ekonomskih faktora (loša i-ili nestabilna materijalna situacija, nezaposlenost i sl.), rata i nasilja u primarnoj porodici žrtve i nasilnika. Za prikupljanja podataka koristile smo kombinaciju viktimološke ankete, kao instrumenta za prikupljanje podataka o tamnoj brojci kriminaliteta, i feminističkog načina vođenja intervjua.

dr Vesna Nikolić-Ristanović
 
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022