avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Mogući Put Ka Pomirenju U Srbiji
 
pomirenje u srbiji

MOGUĆI PUT KA POMIRENJU U SRBIJI
zajednička akcija za istinu i pomirenje

Vesna Nikolić-Ristanović, Jelena Srna, urednice

ISBN
Obim
Format
 978-86-82363-86-6
 122 strane
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Knjiga "Mogući put ka pomirenju u Srbiji: Zajednička akcija za istinu i pomirenje" je kompleksna publikacija koja uvažava realne okolnosti koje postoje u Srbiji, ali koja istovremeno nudi i jedan novi kreativan pristup istini i pomirenju u postkonfliktnom društvu kakva je Srbija. Knjiga je jedinstvena na našem prostoru i predstavlja ne samo dokument o sadašnjici i vremenu u kome živimo, već je i moguć kreativni putokaz za budućnost i neko bolje vreme kome težimo.

prof. dr Jelena Vlajković
 
Nastanak i grupne aktivnosti Asocijacije ZAIP, bez obzira na relativno mali broj učesnika, predstavljaju značajno i ohrabrujuće iskustvo na ovim prostorima, podsticajno za sve one koji su zainteresovani da se na delotvoran način prevladaju posledice rata. Asocijacija je dosledno poštovala princip različitosti, kako sa stanovišta samih članova i njihove etničke i religijske pripadnosti, tako i sa stanovišta različitog viđenja prošlosti. Na tim osnovama razvila je načela trećeg puta, koja su po našem sudu najprimerenija prirodi sukoba na tlu bivše Jugoslavije. Ona su ujedno i jedini okvir koji pruža mogućnosti za pomirenje, jer uvažava sve žrtve, prepoznaje sve počinioce, omogućava dvosmernu komunikaciju i teži da ljude približi i reintegriše u zajednicu. Jednom rečju, primena trećeg puta u praksi potvrđuje da je moguće baviti se razlikama i prošlošću bez otvaranja novih sukoba i pribegavanja nasilju.

Prof. dr Radmila Nakarada

Ova publikacija predstavlja rezultat aktivnosti vezanih za istinu i pomirenje, koje su se tokom 2006. i 2007. odvijale u okviru Viktimološkog društva Srbije (VDS) i Asocijacije Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje (ZAIP). Publikacija ima za cilj predstavljanje Asocijacije kao mogućeg puta ka pomirenju u Srbiji, njenog nastanka i procesa kroz koji je razvijana, njenih ideja i najznačajnijih rezultata. S obzirom da je rad na razvoju Asocijacije imao karakter akcionog istraživanja, centralni deo ove publikacije čini analiza njegovog toka i rezultata.

Sistematika knjige prati osnovne pravce akcionog istraživanja razvoja Asocijacije. Nakon kratkog pregleda istorijata Asocijacije i osnovnih podataka o akcionom istraživanju, slede tri teksta koja prate tri osnovna cilja akcionog istraživanja: razvoj profila (organizacije i strukture) Asocijacije, razvoj ideje trećeg puta i razvoj ideje pomirenja (psihološki aspekt). Autorke radova - Nataša Hanak, Jelena Grujić, Vesna Nikolić-Ristanović i Jelena Srna istovremeno su bile i kreatorke i voditeljke radionica kroz koje su se odvijali akciono istraživanje i proces unutrašnjeg razvoja Asocijacije.

U zaključku, okrenutom budućnosti, Asocijacija je kao model bavljenja prošlošću i pomirenjem stavljena u širi kontekst, uz postavljanje mogućih okvira za njegov dalji razvoj i širu primenu u društvu. Knjiga se završava opisom lične motivacije i ličnog doživljaja autorki, i spiskom članova Asocijacije zaključno sa junom 2008, kada je rukopis završen.
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019