avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› OD Žrtve Do Zatvorenice ›› Sadržaj

OD ŽRTVE DO ZATVORENICE
nasilje u porodici i kriminalitet žena

Vesna Nikolić-Ristanović

Sadržaj


I Uvod

 • Opšte napomene
 • Nasilje nad ženama u porodici
 • Nasilje nad ženama i kriminalitet žena
 • Istraživanje u Ženskom odeljenju KPD Požarevac - životne priče 20 žena žrtava nasilja u porodici osuđenih zbog krivičnog dela
  • Ciljevi, predmet i metod istraživanja
  • Uzorak - Ko su žene sa kojima smo razgovarale?
  • Sociodemografski profil ispitivanih žena
  • Kriminološko/viktimološki profil ispitivanih žena

II Život u primarnoj porodici: kreiranje identiteta

 • Uvod
 • Socijalni i materijalni status primarne porodice
 • Struktura primarne porodice
 • Obrasci nasilja i model muško-ženskih odnosa
 • Odnos roditeija prema deci, fizičko kažnjavanje dece i kreiranje identiteta buduće žrtve nasilja
 • Socijalizacija učenjem modela muško-ženskih odnosa i polnih/rodnih uloga
 • Zaključak: kreiranje identiteta u detinjstvu

III Nasilje u braku i sekundarnoj porodici

 • Stupanje u brak i struktura sekundarne porodice
 • Nasilje u braku, vanbračnoj zajednici i emocionalnoj vezi
  • Profil nasilnika i žrtve
  • Početak nasilja
  • Učestalost nasilja i događaji koji su uticali da nasilje postane učestalije ili teže
  • Cikličnost nasilja i nada u popravljanje nasilnika
  • "Repertoar" nasilja i najteže batine
  • Kontrolne taktike
  • Alkoholizam i nasilje
  • Nasilje nad decom i drugim članovima porodice
  • Traženje pomoći i napuštanje nasilnika
 • Nasilje od strane drugih članova porodice
 • Zaključak: rodna, socijalna i etnička marginalizovanost i nasilje

IV Putevi u kriminalitet

 • Uvod
 • Odbrana od nasilja
  • Strah za sebe/za sopstveni život
  • Strah za decu
 • Psihička labilnost izazvana nasiljem - put u samoubistvo sa detetom
 • Prinuda na vršenje krivičnih dela: nasilje, siromaštvo i etnička marginalizovanost
 • Snižavanje praga tolerancije na nasilje
 • Simbolična osveta za prethodno nasilje/identifikovanje krivca
 • Snižavanje samopoštovanja
 • Bekstvo/skrivanje od nasilnika i siromaštvo
 • Zaključak: Prag tolerancije na nasilje i faktori ženskog kriminalnog ponašanja
 • Teoretski model uticaja nasilja u porodici na kriminalitet koji vrše žene

V Pravni sistem i žrtve nasilja koje vrše krivično delo

 • Uvod
 • Utvrđivanje krivične odgovornosti žena koje ubijaju nasilnike - svetska iskustva
 • Domaća sudska praksa u slučajevima krivičnih dela izvršenih od strane žena žrtava nasilja

VI Žene u zatvoru

 • Uvod
 • Rezultati istraživanja uslova života u Ženskom odeljenju
 • KPD Požarevac
 • Zakon o izvršenju krivičnih sankcija iz 1998.godine i ženski zatvor
 • DODATAK
 • Literatura
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2018