lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Standartet ndërkombëtare ne lidhje me dhunën ne familje dhe zbatimi i tyre ne vendet e Ballkanit Perëndimor
 
Standartet ndërkombëtare ne lidhje me dhunën ne familje dhe zbatimi i tyre ne vendet e Ballkanit Perëndimor

STANDARTET NDËRKOMBËTARE NE LIDHJE ME DHUNËN NE FAMILJE DHE ZBATIMI I TYRE NE VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

Vesna Nikolić-Ristanović
Mirjana Dokmanović

përkthimi: Ador Leka
ISBN
Obim
Format
 86-82363-70-4
 248 strana
 B5
Tabela e lendes
RASPRODATO!
 


"Ky raport është rezultati i projektit "Mbështetje për të drejtat e njeriut të grave në vendet e Ballkanit Perëndimor"; u zbatua nga Humanistisch Overleg Mensenrechten - HOM (Komiteti Humanist për të Drejtat e Njeriut), një OJQ nga Hollanda dhe OJQ-të nga vendet e mëposhtme të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia dhe Serbia dhe Mali i Zi. Raporti përmbledh zbatimin e standarteve ndërkombëtare në rajon dhe bën krahasime të situates në vendet e Ballkanit Perëndimor. Krahas kësaj, raporti vë në dukje shembuj të praktikave të mira dhe të këqia në zbatimin e këtyre normave me qëllimin për të luftuar më me efikasitet dhunën në familje. Kjo punë kërkimore u jep qeverive informacion se deri ku kanë arritur në zbatimin e standarteve ndërkombëtare dhe progresin e tyre të përgjithshëm në këtë fushë.""Dhuna kundër grave është ndoshta dhunimi më i turpshëm i të drejtave të njeriut. Ajo nuk njeh kufij gjeografikë, kulturorë apo pasurorë. Përsa feofpë që vazhdon, nuk mund të pretendojmë të bëjmë' progres drejt barazisë, zhvillimit dhe paqes."
Kofi Annan, Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara.


"Në ditët tona lufta kundër dhunës dhe lufta për mbrojtjen e të drejtave të njeriut është bërë një çështje e madhe edhe në nivel kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Pothuaj e gjithë tematika e diskutuar në forume të ndryshme është e lidhur me gëzimin, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Kjo temë është veçanërisht e pranishme në formulimin dhe implementimin e politikave të destinuara për të luftuar dhunën dhe për të eliminuar llojet e ndryshme të diskriminimit. Kur flitet për dhunën, zakonisht është fjala për dhunën nëpër rrugë, dhe atë gjatë konflikteve të armatosura. Por ekziston një formë tjetër e saj që është më e përhapura, që ndodh në të gjitha shoqëritë, ende jo mjaft e dukshme dhe pa një mbrojtje të mjaftueshme nga shteti. Kjo është dhuna kundër grave që ndodh në mjedisin privat — në shtëpi dhe në marrëdhëniet intime, larg prej syve të publikut.

Për shkak të përhapjes të saj dhuna kundër grave është një shqetësim shumë i madh i të drejtave të njeriut. Agresioni në mjedisin privat është vetëm një formë e dhunës e pësuar nga gratë, por ndodh në të gjitha vendet dhe në të gjitha klasat sociale. Në çdo vend rezultate të besueshme të studimeve në shkallë të gjerë tregojnë se ndërmjet 10% dhe 50% të grave raportojnc se kanë qenë abuzuar fizikisht nga një partner në jetën e tyre. Studimet e popullatës raportojnë se ndërmjet 12% dhe 25% të grave kanë provuar marrëdhënie seksuale me dhunë të konsumuara apo të mbetura në tentativë nga një partner apo ish-partner në një kohë të caktuar në jetën e tyre. Dhuna ndërpersonale renditet si shkaku i dhjetë i vdekjeve për gratë nga 15 deri 44 vjeç në vitin 1998.

25% e të gjithë krimeve të dhunshme të raportuara në Evropë kanë të bëjnë me një burrë që sulmon bashkëshorten e tij ose partneren, Këto te dhëna në raportet e kohëve të fundit të Organizatës1 Botërore të Shëndetësisë dhe Parlamentit Evropian janë vetëm disa ilustrime të madhësisë së këtij problemi. Të gjitha kërkimet e besueshme tregojnë se dhuna kundër grave, veçanërisht ajo që ndodh në mjedisin privat, kërcënon integritetin fizik dhe mendor dhe jetën e miliona grave dhe vajzave çdo ditë, pavarësisht nga vendi ku jetojnë. Shumë studime për dhunën kundër grave tregojnë se shkaktarët e dhunës janë pothuaj ekskluzivisht vetëm meshkuj; se gratë janë më së shumti në rrezik dhunimi nga burrat që njohin; dhe se gratë dhe vajzat janë viktimat më të shpeshta brenda familjes dhe ndër partnerët intimë."

"Ky raport përbëhet nga 5 kapituj. Kapitulli i parë jep komentet hyrëse dhe prezanton materialet bazë për raportin, si edhe jep informacionin mbështetës në lidhje me vendet e përfshira në punën kërkimore, Kapitulli i dytë prezanton informacionin që kemi në lidhje me situatën faktike dhe përhapjen e dhunës në familje në vendet pjesëmarrëse. Kapitulli i tretë jep një vështrim të shkurtër e të përgjithshëm të së drejtës ndërkombëtare, cilat janë standardet ndërkombëtare, ku mund t'i gjejmë ato dhe se çfarë pritet të bëjnë shtetet. Është përmbledhur gjithashtu edhe puna e Kombeve te Bashkuara, Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian në fushën e luftës kundër dhunës ndaj grave. Ky kapitull jep edhe një vështrim të përgjithshëm të standardeve ndërkombëtare në këtë fushë. Në kapitullin pasardhës ne analizojmë nëse këto standarde zbatohen në mënyrë korrekte në vendet pjesëmarrëse, dhe prezantojmë konkluzionet e veçanta të punës kërkimore. Pyetja kryesore e kërkimeve ishte nëse qeveritë pajtohen me standardet ndërkombëtare në këtë fushë. Në kapitullin e pestë prezantojmë konkluzionet shumë të vlefshme të studimit në lidhje me rolin e organizatave jo-qeveritare (OJQ-ve) në vendet pjesëmarrëse në mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës në familje, dhe në mbështetjen e implementimit më të mirë të standardeve ndërkombëtare. Në fund japim vlerësimin e nivelit të implementimit të këtyre standardeve nga qeveritë në rajon dhe se në cilin drejtim duhet të përmirësohen ligjet dhe politikat e tyre."

Mirjana Dokmanović
 
Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022