lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Standartet ndërkombëtare ne lidhje me dhunën ne familje dhe zbatimi i tyre ne vendet e Ballkanit Perëndimor ›› Tabela e lendes

Standartet ndërkombëtare ne lidhje me dhunën ne familje dhe zbatimi i tyre ne vendet e Ballkanit Perëndimor

Vesna Nikolić-Ristanović
Mirjana Dokmanović

Tabela e lendes


 • Parathënie
 • Mirënjohje

KAPITULLI I

HYRJE

 • Komente hyrëse
 • Synimi i raportit rajonal/punës kërkimore
 • Metoda dhe materiaiet bazë te përdorur për raportin/punën kërkimore rajonale
 • Të dhëna në lidhje me vendet e përfshira në punën kërkimore

KAPITULLI II

SITUATA NE RAJON NE LIDHJE ME DHUNËN NE FAMILJE

 • Përhapja e dhunës në familje
 • Të dhëna të padeklaruara lidhur me dhunën në familje
 • Karakteristikat e viktimave dhe keqbërësve
 • Faktorët që kontribuojnë në dhunën në familje
 • Kërkimet për dhunën në familje

KAPITULLI III

STANDARDET LICJORE NDËRKOMBËTARE LIDHUR ME DHUNËN NË FAMILJE

 • Hyrje
 • Roli i të drejtës ndërkombëtare në luftën kundër diskriminimit dhe dhunës ndaj grave (në veçanti rreth dhunës në familje)
  • Çfarë është e drejta ndërkombëtare?
  • Të drejtat ndërkombëtare të njeriut
  • Te drejtat e njeriut të grave
  • Te drejtat e njeriut të grave dhe dhuna kundër grave
  • Dhuna në familje si një dhunim i të drejtave njerëzore të grave
 • Detyrimet e shteteve anëtare për zbatimin e të drejtave ndërkombëtare të njeriut
  • Hyrje: si funksionojnë të drejtat ndërkombëtare të njeriut?
  • Burimet e së drejtës ndërkombëtare
  • Natyra e detyrimeve të Shteteve sipas të drejtave të njeriut
  • Ligji detyrues dhe ligji jo detyrues për tu zbatuar
  • Vendosja e normave ndërkombëtare në të drejtëndhe politikat kombëtare
  • Dispozitat e vetë zbatueshme
  • Mbikëqyrja e zbatimit nga organizmat ndërkombëtare
  • Zbatimi i normave përsa i përket dhunës në familje (disa probleme specifike)
 • Dokumentet ligjore dhe politike ndërkombëtare të rëndësishëm në fushën e dhunës në familje
  • Niveli i Kombeve të Bashkuara
  • Niveli i Këshillit të Evropës
  • Niveli i Bashkimit Evropian
 • Zhvillimi i listës së plotë: si është bërë dhe kush kontribuoi?
 • Përdorimi i listës se plotë në këtë studim të thelluar

KAPITULLI IV

IMPLEMENTIMI I TE DREJTËS NDËRKOMBËTARE NCA QEVERITË

 • Hyrje
 • Përkufizimet e dhunës në familje
  • Standardet ndërkombëtare në lidhje me përkufizimet e dhunës në familje
  • Përkufizimet e dhunës në familje që përdoren në të gjashtë vendet
  • Konkluzione
 • Normat ligjore në lidhje me dhunën në familje
  • Standardet ndërkombëtare në lidhje me normat ligjore në fushën e dhunës në familjei
  • Normat ligjore që (nuk) ekzistojnë në rajon
  • Konkluzione
 • Procedurat ligjore dhe mjetet juridike që ofrojnë mbrojtje kundër dhunës në familje
  • Standardet ndërkombëtare në lidhje me procedurat ligjore dhe mjetet juridike që ofrojnë mbrojtje kundër dhunës në familje
  • Procedurat dhe mjetet juridike që (nuk) ekzistojnë në rajon
  • Konkluzione
 • Masat për të parandaluar dhunën në familje
  • Standardet ndërkombëtare në lidhje me parandalimin e dhunës në familje
  • Masat parandaluese që (nuk) ekzistojnë në rajon
  • Konkluzione
 • Masa mbrojtëse kundër dhunës në familje
  • Standardet ndërkombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje
  • Masat mbrojtëse që (nuk) ekzistojnë në rajon
  • Konkluzione
 • Mbledhja e të dhënave dhe monitorimi i dhunës në familje
  • Standardet ndërkombëtare në lidhje me mbledhjen e të dhënave dhe monitorimin e dhunës
  • Praktika në lidhje me kërkimet dhe monitorimin në rajon
  • Konkluzione

KAPITULLI V

ROLI I OJQ-ve NE LUFTËN KUNDËR DHUNËS NË FAMILJE

 • Hyrje
 • Aktivitetet në bazë të OJQ-ve
  • Parandalimi
  • Mbrojtja dhe mbështetja
  • Mbledhja e të dhënave/kërkimet dhe monitorimi
 • Përpjekjet për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare
  • Aktivitetet për përfshirjen e standardeve ndërkombëtare në legjislacionet kombëtare
  • Aktivitetet për të përmirësuar efikasitetin e procedurave dhe mjeteve ligjore
  • Konkluzione
 • KONKLUZIONE
 • REFERENCAT
 • SHTOJCË
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021