avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Ekonomija
Leksikon Bankarstva   
LEKSIKON BANKARSTVA
Dobrivoje Milojević
U našoj dosadašnjoj naučnoj i stručnoj javnosti malo je rukopisa ovakve vrste koji celovito obuhvataju i objašnjavaju pojmove iz oblasti bankarstva. Pored upornosti na prikupljanju dokumentacione građe, autor je pokazao da ima smisla i osećaja u kojoj meri treba obraditi pojedine bankarske pojmove a da se pri tom ne naruši celina i ravnoteža stručnih pojmova. Autor Dobrivoje Milojević je u istom uspeo pišući knjigu „Leksikon bankarstva“. Skoro da nema bankara koji neće pokazati širi interes za ovom knjigom, jer ona otvara nove pojmovne horizonte savremenog bankarskog poslovanja i popunjava praznine bankarskog znanja. Ovakva konstatacija posebno dolazi do izražaja u sferi „dubokih“ i „brzih“ promena u bankarskom sistemu.
dinar i devizni kurs   
DINAR I DEVIZNI KURS
Dejan Jovović
Valutni kurs dinara jeste uvek bio i sada je i budućnosti će biti vrlo značajna tema. Rad dr Dejana Jovovića zahvata čitav niz pitanja uzroka i posledica precenjenog dinara do čega je došlo od početka 2001. pa zaključno sa septembrom 2008. godine, kada je po obračunu stručnih službi Narodne banke Srbije realna vrednost dinara, u odnosu na korpu dve najvažnije valute – evra i dolara, bila čak za 110% na višem nivou nego krajem 2000. godine. U radu se ističe da je to posledica, u dugom roku, neodrživog deviznog priliva po osnovu novih neto zaduživanja u inostranstvu, neto tekućih transfera (pre svega doznaka naših građana koji žive u inostranstvu), tzv. stranih direktnih investicija i stranih donacija.
 
tehnoloski razvoj   
TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Džemal Hatibović
Knjiga prof. dr Džemala Hatibovića "Tehnološki razvoj - kako se prave tehnološka čuda" zanimljiv je pokušaj autora da odgovori na pitanja kao što su: "kako dolazi do tehnoloških otkrića?"; "zašto u nekim zemljama ima tako puno pronalazača i inovatora?"; "zašto i kako neke zemlje tako brzo tehnološki napreduju, a druge sporo?"; i "kako se stižu i prestižu oni koji su tehnološki otišli najdalje napred?". U tom pogledu posebno je zanimljiv drugi deo knjige posvećen japanskoj strategiji tehnološkog razvoja. Japansko tehnološko čudo je ustvari, veće i dugotrajnije nego japansko privredno čudo i ono stoji iza statusa Japana kao međunarodne finansijske supersile, tj. najvećeg međunarodnog neto poverioca! U celini gledano, iako mala po obimu, knjiga sadrži mnoge korisne nalaze i podatke i dragocene pouke i poruke.
 
   
BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE
Pero B. Petrović
Osnovni cilj ove knjige jeste da mlade istraživače i studente, odnosno sve zainteresovane upozna sa principima funkcionisanja berze. Pored upoznavanja sa finansijskim instrumentima, znatiželjnici će se upoznati i sa svim učesnicima u procesu trgovanja na berzama. Znanje i informacije iz ove knjige treba da omogući zainteresovanima da shvate suštinu berzanskog poslovanja, kao posebnog oblika tržišnog delovanja...
 
   
IZVOZNA STRATEGIJA PROIZVODNOG PREDUZEĆA
Mr Danilo Dorović
"Strategija preduzeća je relativno nova oblasti u ekonomskoj nauci. Osnovna svrha strategije preduzeća je da obezbedi superiornost i profitabilnost kroz uspostavljanje održive konkurentne prednosti." U knjizi se razmatraju prednost izlaza na međunarodno tržište, strategijski uslovi poslovanja, kreiranje superiorne vrednosti, kao i svi ostali faktori koji utiču da dobro pripremanje, formulisanje i postavljanje izvozne strategije proizvodnog preduzeća.
 
   
NECARINSKE BARIJERE U MEÐUNARODNOJ TRGOVINI
Predrag Bjelić
"Sistematično i sveobuhvatno, u ovoj knjizi, su obrađene necarinske barijere koje se primenjuju u međunarodnoj trgovini. Njena vrednost je u mogućnosti da se na našim prostorima čitaoci upoznaju sa novim i do sada nekorišćenim spektrom necarinskih barijera. Sve učestalija primena ovih barijera u spoljnotrgovinskoj politici mnogih zemalja postaje aktuelna od kako svet čini napore da, kroz multilateralne institucije, ublaži klasične - carinske barijere i stvori uslove za liberalizaciju međunarodne trgovine."
 
   
DRŽAVA I TRŽIŠNE REFORME
Dr Ivica Stojanović
"Uprkos svemu, za mene ekonomska misao nije uzaludna strast. Zbog toga, u knjizi "Država i tržišne reforme", analizirajući ulogu države u procesima tržišnih reformi u bivšim socijalističkim zemljama sa posebnim osvrtom na jugoslovensku praksu, imao sam nameru da skinem sve ideološke i druge magle koje obavijaju proces tranzicije bivših socijalističkih zemalja u okviru najnovijeg "novog svetskog poretka". Osim toga, cilj mi je bio da kritički preispitam samu praksu tržišnih reformi jugoslovenske privrede i ulogu države u tim reformama. I na kraju, namera mi je i da utvrdim elemente razlike između jugoslovenskih tržišnih reformi i tranzicije u ostalim bivšim socijalističkim zemljama."
 
   
TRŽIŠTE KAPITALA
Dr Nemanja Božić
"Mnogi od nas, pa i vi, ulažu ili žele da ulože novac i tako osiguraju njegovu vrednost i prihod od njega na kraći ili duži rok. Mnogi od nas se pritom, kao i vi, upitaju šta, uopšte, znači - ulagati novac. Niko i nikad, kaže španska poslovica, nije znao toliko koliko mu je u životu bilo potrebno, ali - učiti se mora."
 
   
PRELAZ U TRANZICIJI
Blagoje S. Babić
"Slovenski svet ima uslove ne samo za izlazak iz krize nego i za izgradnju najrazvijenijeg društva na svetu: ogroman visoko obrazovan ljudski potencijal i prirodne izvore. Međutim, za korišćenje tih uslova za društveno-ekonomsku obnovu i uspon slovenskog sveta Slovenima bi trebalo mnogo više mudrosti nego što su do sada pokazali."
 
   
PHARE
Mr Slavica Joković
"Phare Program je inicijativa Evropske Unije za pružanje pomoći zemljama Centralne i Istočne Evrope u razvoju njihove privrede i demokratskog društva u okviru prosperitetne i stabilne Evrope. U tom cilju, PHARE obezbeđuje finansijsku pomoć zemljama partnerima za proces ekonomske transformacije i jačanja demokratije do nivoa kada će one biti spremne da preuzmu obaveze koje proizlaze iz članstva u Evropskoj Uniji."
 
   
SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA
Predrag Bjelić
"...knjiga predstavlja spoj sveobuhvatnosti i jednostavnog načina izlaganja čime je dat ogroman doprinos proučavanju sistema svetske trgovine u čijem središtu je Svetska trgovinska organizacija i zato će biti posebno dragocena ekonomskim ekspertima i studentima ekonomije ali i poslovnim ljudima čije su firme aktivni učesnici u spoljnoj trgovini."
 
   
EKONOMIKA MEÐUNARODNIH ODNOSA
Predrag Bjelić
"Ekonomika međunarodnih odnosa se bavi istraživanjem ekonomskih fenomena u međunarodnim odnosima i istražuje uticaj ekonomskih faktora na kreiranje spoljne politike država i ukupne međunarodne politike. Metodologija istraživanja je slična svim društvenim naukama ali ono što je ključno je da se ekonomskim instrumentarijem žele otkriti politički interesi i objasniti određeno političko ponašanje. Glavna veza između međunarodne ekonomije i međunarodnih odnosa je spoljnoekonomska politika određenih subjekata međunarodne zajednice, u koje osim država i međunarodnih organizacija ubrajamo i transnacionalna preduzeća, pa je zato ona značajan segment koji se istražuje u ekonomici međunarodnih odnosa."
 
Nova knjiga!!!    
TRANSNACIONALIZACIJA MEĐUNARODNE TRGOVINE
Mr Sandra Stojadinović Jovanović
"Predmet istraživanja ove knjige je transnacionalizacija međunarodne trgovine, odnosno uloga i značaj transnacionalnih kompanija, koje su najznačajniji nosioci stranih direktnih investicija i globalnog rasta i ključni su učesnici svetske privrede i svetske trgovine..."
Vojnik i država

Svetska politika

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019