lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ekonomija ›› Tržište Kapitala
 
Trziste kapitala

TRŽIŠTE KAPITALA
- dugoročne hartije od vrednosti

Dr Nemanja Božić

ISBN
Obim
Format 
Cena
86-82363-02-X
118 strana
A5
220,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


"Mnogi od nas, pa i vi, ulažu ili žele da ulože novac i tako osiguraju njegovu vrednost i prihod od njega na kraći ili duži rok. Mnogi od nas se pritom, kao i vi, upitaju šta, uopšte, znači - ulagati novac. Niko i nikad, kaže španska poslovica, nije znao toliko koliko mu je u životu bilo potrebno, ali - učiti se mora.

Pretpostavimo da ste istekom godine prebili svoje prihode i rashode i da vam je preostao višak prihoda nad rashodima koji, u datim okolnostima, možete da smatrate zaradom, uštedom ili dobiti, svejedno. Vi imate kapital. Kapital je, uopšte uzev, novac kojim ne morate da podmirujete troškove života, svoje i svoje porodice. Naša je pretpostavka da je reč o vašoj ušteđevini, ali novac možete da nasledite, da ga pozajmite, i tako redom.

Šta da razumno učinite s tim novcem, ako imate u izgledu uobičajene mogućnosti:
  • da kupite nekretnine, zemlju, zlato, druge plemenite metale i dragocenosti (nakit i sl.), dugoročne hartije od vrednosti;
  • da plaćate osiguranje života;
  • da štedite u banci ili štedionici;
  • da taj novac zamenite za strani u koji imate veće poverenje.
Šta god da odlučite, znajte: vi upošljavate (plasirate) novac na tržištu nekretnina, robe (zlato), kapitala (štednja, hartije od vrednosti) i usluge (životno osiguranje, zamena domaćeg novca za strani). Vi birate način na koji ćete da uložite novac (investicija) i odgovarajući posao (transakcija) koji morate da obavite (pravne radnje i drugo) da biste ga uložili, a glavna pobuda (motiv) vam je da uloženim novcem zaradite više novca. Da obrnete kapital, da ga oplodite. Svaki drugi cilj koji biste mogli da imate pred sobom, ulažući novac, izvan je samog posla ili biznisa. Izuzetak bi, uslovno, bila socijalna sigurnost koju dobijate osiguranjem života.

Rizik je opasnost koja prati svako, pa i vaše ulaganje. S njim morate da računate (kalkulisani rizik) koliko je mogućno. Rizik s kojim niste računali može da bude isto toliko opasan koliko i rizik koji ste pogrešno uračunali. Ulaganje uprkos riziku je realan slučaj, ulaganje bez rizika - idealan.

Rizik je opšti, kada se odnosi na sva ulaganja (stečaj, inflacija), a poseban - kada je reč o pojedinim načinima ulaganja (kupovina, štednja). On je (pred)vidljiv u razmeri u kojoj može da bude predmet našeg razumnog rasuđivanja (zakonski osnov, porezi, stečaj), a skriven u obrnutoj razmeri (konjuktura, inflacija). Opšte i vidljive rizike, za razliku od opštih i skrivenih, možete da predvidite sa većom sigurnošću i da ih, shodno tome, isključite ili umanjite njihovo dejstvo.

Što se toga tiče, najbolje uloženi novac je onaj koji je na taj način najviše zaštićen od opšteg i skrivenog rizika - pada vrednosti novca kao platežnog sredstva, odnosno inflacije.

U poređenju sa inflacijom, posebni i vidljivi rizici pojedinih načina ulaganja su manji, ali ne i manje važni za konačan uspeh. Zato, u pojedinačnim slučajevima, naporedo razmatrajte sve rizike..."

Dr Nemanja Božić
 
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija

Svetska politika

Vojnik i država
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022