avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Ekonomija ›› Svetska Trgovinska Organizacija
 
Svetska Trgovinska Organizacija

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

Predrag Bjelić

ISBN
Obim
Format 
86-82363-29-1
264 strana
B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


"U poslednjoj deceniji XX veka proces internacionalizacije proizvodnje i trgovine, koji se naziva globalizacija svetske privrede, se intenzivirao. Dominantni privredni subjekti postaju transnacionalna preduzeća koja, u svojoj poslovnoj strategiji, svetsko tržište posmatraju kao jedinstvenu celinu. Jedan od tokova koji stimulišu proces globalizacije svetske privrede je intenzivirana institucionalna integracija država, posebno u oblasti ekonomske saradnje. Pod institucionalnom integracijom podrazumevamo sve oblike institucionalizovanih odnosa između država u svetu, bilo da se radi o saradnji država kroz stvaranje međuvladinih organizacija ili saradnji kroz niz neformalnih međunarodnih grupa (na primer, Grupa 7, Grupa 77, Grupa 24 i slično). U takvim okolnostima je 1995. godine nastala Svetska trgovinska organizacija, kao treća međunarodna ekonomska organizacija čime je zaokružen proces institucionalizacije u oblasti međunarodne međudržavne ekonomske saradnje. Dok su prve dve međunarodne ekonomske organizacije "zadužene" za oblast međunarodnih finansija (kratkoročnih i dugoročnih), Svetska trgovinska organizacija reguliše međunarodnu trgovinu. Ove tri organizacije su odlučujući činioci u donošenju i sprovođenju globalne ekonomske politike.

U ekonomskoj nauci vlada mišljenje da opstanak i razvoj privrede jedne male države potpuno zavisi od njene povezanosti sa svetskim tržištem. To posebno danas važi za Jugoslaviju koja je, u poređenju sa periodom pre 1990. godine, izgubila polovinu svoje nekadašnje teritorije i značajan deo privrednih potencijala usled osamostaljenja bivših jugoslovenskih republika. Spoljna trgovina je za SR Jugoslaviju najznačajnija privredna aktivnost i važan faktor razvoja. Da bi mogla neometano da trguje sa drugim privredama SR Jugoslavija mora biti članica Svetske trgovinske organizacije. Zbog toga je članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji prioritet spoljnoekonomske politike naše države, zbog čega ovaj rad ima i veliki društveni značaj.

U prvom delu ovog rada osvrnućemo se na nastanak Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT-a) iz 1947. godine. Posebna pažnja biće poklonjena istraživanju pravila, organizacije i procedura u okviru GATT-a 1947. Ovo je neophodno kako bi kasnije lakše objasnili nastanak i funkcionisanje Svetske trgovinske organizacije.

Nastanak Svetske trgovinske organizacije biće opisan u drugom delu ovoga rada. U ovom delu istraživaće se i Svetska trgovinska organizacija kao međunarodni subjekt što znači da će se razmatrati konstitutivni elementi ove međunarodne organizacije i posebno njen status pravnog lica. Razmatraće se i položaj Svetske trgovinske organizacije kao subjekta međunarodnih odnosa.

O osobinama članica Svetske trgovinske organizacije i o proceduri za prijem u članstvo ove organizacije pisaćemo u trećem delu ovoga rada. Bitno je detaljno istražiti proceduru pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji budući da je SR Jugoslavija otpočela pristupanje ovoj organizaciji pa je istraživanje ove oblasti od velikog društvenog značaja. Struktura Svetske trgovinske organizacije i najznačajniji organi će biti opisani u četvrtom delu ovog rada. Osim osnovnih organa posebna pažnja će se posvetiti i pomoćnim organima.

U petom delu rada opisaće se proces donošenja odluka u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Ono što, u suštini, određuje jednu međunarodnu organizaciju kao posebnog subjekta međunarodnog prava je upravo postojanje volje organizacije koja je odvojena od individualnih volja država članica. Zbog toga je potrebno da istražimo konstituisanje te volje ispitujući sam proces donošenja odluka i karakter donetih odluka.

Da bi naš rad dobio puni društveni smisao moramo se osvrnuti i na slučaj Jugoslavije. Prvo ćemo, u šestom delu rada, ispitati odnose Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i GATT-a 1947. Pitanje statusa Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) u Svetskoj trgovinskoj organizaciji biće opisano u sedmom, poslednjem, delu ovoga rada. Bitno je da obradimo i pitanja značaja članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji za SR Jugoslaviju, specifičnosti procedure prijema u Svetsku trgovinsku organizaciju u slučaju SR Jugoslavije i da pokušamo da predvidimo položaj SR Jugoslavije, kao buduće članice u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Promena statusa zajedničke države Srbije i Crne Gore uticaće značajno na status te buduće državne zajednice u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što ćemo posebno razmotriti i dati moguće načine da ta buduća zajednica što pre reguliše svoj status u ovoj organizaciji."

Predrag Bjelić
 
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Svetska politika

Vojnik i država
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019