avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Predrag Bjelić
 
Predrag Bjelic

Predrag Bjelić


Predrag Bjelić je rođen 3. aprila 1974. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Drugu ekonomsku školu kao odličan učenik. Ekonomski fakultet u Beogradu završio je jula meseca 1996. godine na smeru "spoljna i unutrašnja trgovina". Tokom studiranja zbog odličnog uspeha primio je brojne nagrade (dva puta najbolji student godine, najbolji student generacije i nagradu Fonda "Dragićević"). Magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je završio na smeru "međunarodna ekonomija" u junu 1999. godine odbranom magistarskog rada "Elektronsko poslovanje u međunarodnoj trgovini" za koji mu je bila mentor dr Jelena Kozomara. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu završio je magistarske studije u junu 2002. godine na kursu "međunarodni odnosi" gde je odbranio magistarski rad "Svetska trgovinska organizacija sa posebnim osvrtom na pitanje statusa SR Jugoslavije" za koji su mu mentori bili Prof. dr Ivo Visković i dr Vesna Knežević Predić. Autor je u maju 2003. godine odbranio doktorski rad na temu "Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini".

Predrag Bjelić je svoju karijeru započeo zaposlenjem u Narodnoj banci Jugoslavije - Vojni servis, gde je posle položenog ispita iz bankarskog poslovanja radio u Službi za kreditiranje preduzeća. Već 1998. godine prelazi u Institut za međunarodnu politiku i privredu, gde posle magistriranja radi na mestu istraživača saradnika u odeljenju za svetsku privredu. Od decembra 2002. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na mestu asistenta na predmetu međunarodna trgovina, na kom je novembra 2003. godine izabran za nastavnika, u zvanju docenta. Na poslediplomskim studijama drži predmet elektronska trgovina. Sarađuje sa nizom instituta i konsultantskih firmi, u zemlji i svetu, na izradi istraživačkih projekata i studija za privredu. Držao je predavanja i bavio se mentorskim radom na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži. Član je niza profesionalnih tela.

Oblast njegovog stručnog interesovanja je međunarodna trgovina, a posebno elektronsko poslovanje, Svetska trgovinska organizacija, Evropska unija, a bavi se i problemima ekonomike međunarodnih odnosa. Autor je knjiga "Elektronsko trgovanje", "Svetska trgovinska organizacija" i "Ekonomika međunarodnih odnosa", a koautor je knjige "Svetska privreda u informatičkoj eri". Objavio je preko 70 članaka u naučnim i stručnim časopisima. Bio je angažovan na mnogim projektima i učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima.
 
Knjige ››

Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija

Ekonomika međunarodnih odnosa
Ekonomika međunarodnih odnosaSvetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija

Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Vojnik i drzava
Vojnik i država

O Cincarima
O Cincarima
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019