lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Istorija Balkana" ›› O Cincarima
 
O Cincarima

O CINCARIMA

dr Dušan J. Popović - profesor Univerziteta

reprint drugog izdanja iz 1937. godine
treće izdanje
ISBN
Obim
Format
Cena
 86-82363-15-1
 562 strane
 B5
 1.760,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


"U predgovoru prvome izdanju knjige O Cincarima, Dušan J. Popović je precizno odredio koje vremensko razdoblje i koji prostor Balkana njegova studija obuhvata. Pisao je: "pri obrađivanju pitanja Cincara mi smo pobliže obuhvatili vreme od blizu tri stoleća, i prostor od Niša na sever, prema Budimu i Pešti, na zapad prema Reci i Trstu. Najvećim delom obišli smo sve gradove i velika naselja na ovom prostoru, pregledali lokalne arhive, natpise na grobovima i razgovarali sa pojedincima iz porodica koje su nas interesovale. Naselja u kojima danas nema mnogo našeg stanovništva a za koja je manje ili više izdan materijal, obradili smo kabinetski (kao Komoran, Sent Andreja, Budim, Pešta, Rijeka, Trst i dr.)"."

iz pogovora dr Nenada Ljubinkovića"Odgovor na pitanje šta treba razumeti pod rečju Cincarin, nije tako jednostavan. Cincarin je po poreklu Ilir ili Tračan, sasvim retko Sloven, po jeziku Roman, po veri pravoslavan, a po kulturi bar po varošima, Grk, po zanimanju stočar, trgovac ili zanatlija; sve ostalo kao njegovo ime, prezime, nacionalno osećanje, državljanski položaj, sasvim je neodređeno. Sve može da promeni. Glavna karakteristika Cincarina je neodređenost...

U izvorima je kao zemlja iz koje Cincari dolaze, najčešće zabeležena Makedonija, ređe "Grecija". Dosta često zabeležena je i Albanija kao zemlja iz koje dolaze ovi ljudi. Pobližih beležaka o poreklu Cincara iz vremena pre XVIII veka nema mnogo, ali sudeći i po tom, dosta oskudnom materijalu, po jednoj belešci iz 1690., izgleda da smo i u ranijim vremenima imali posla sa "Makedoncima" tj. Cincarima.

Cincari kao što smo već ranije spomenuli nisu imali svoju prošlost, ni ratnu ni političku ni kulturnu. Ako se uopšte može govoriti o nekoj prošlosti Cincara, to je ova najuže vezana sa Moskopoljem, nekad velikim, naprednim, bogatim i čuvenim trgovačkim gradom..."

dr Dušan J. Popović
 
Romanticno boemska Skadarlija
Romantično boemska Skadarlija

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021