avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Ostala Izdanja
 
O poreklu ljudske inteligencije   
O POREKLU LJUDSKE INTELIGENCIJE
Bratislav Đorđev
FEST teorija kreće postavljanjem teorije o načinu funkcionisanja ljudskog mozga i pretpostavkom da je transfer kolektivnog znanja – od majke ka nesposobnoj bebi - ono što je stvorilo nas, odnosno našu inteligenciju. Ta stalna nadogradnja znanja je postignuta mnogostrukom samoprojekcijom – MSP. MSP se najlakše može shvatiti kao osećaj sličan onom prividnom osećaju kretanja, koji imamo kada se nalazimo u vozu koji stoji i kroz prozor vagona posmatramo drugi voz koji se kreće.
 
Osjećaji moje duše   
OSJEĆAJI MOJE DUŠE
Aleksandra Miš
Knjiga poezije “Osjećaji moje duše” Aleksandre Miš, u svojoj sadržini je veoma raznolika i svojom iskrenošću i pristupačnošću budi interesovanje kod čitaoca. Zbirka se sastoji iz pesama različitih tematika i izvornog senzibiliteta. One su setne, emotivne, ljubavne, ali ima i dečijih i drugih pesama. Poezija Aleksandre Miš svojom sadržinom u manjoj ili većoj meri odslikava život svakoga od nas, pa će se svaki njen čitalac pronaći u nekoj od ovih pesama.
 
poruke   
PORUKE
Marko Smukov
Pesme Marka Smukova ukazuju da njihov stvaralac nije izneverio ono što je najvažnije, a to je život, da se uzaludno nikad ne igra rečima poput izvesnih „modernista“ nadahnutih inostranom recepturom, nego stvaralaštvom doprinosi definisanju poetske simbolike da bi uspešno primenjenim metaforama ostvario savršenu stilsku formu, oslonjen na zakone metrike i versifikacije. Drugim rečima, inspirisan životom Marko Smukov potrudio se da u sažetom, sintetičkom izrazu, snažnom i misaonom poetskom rečju neposredno na svetlo dana iznese svoje vedre i gorke istine dajući uzbudljiva svedočanstva svog veoma teškog, problematičnog vremena. A najveći kvalitet životne poetike Marka Smukova, neosporno, sadržan je u tome što njenom simbolikom i povremenom alegorijom nije izneverio svoje mišljenje, ostajući pri „svome“ uspešno svedočeći životnu komiku i tragiku.
 
prirodni model prirode   
PRIRODNI MODEL PRIRODE - DRUGI TOM
Miloš Abadžić
Prvi tom knjige "Prirodni model prirode " posvećen je formiranju novog modela Prirode što je imalo donekle formalistički karakter bez detaljnijeg objašnjenja pojava i procesa koji su se odigravali u strukturama svih pojavnih oblika u Prirodi i njihovom okruženju. Drugi tom je posvećen upravo tim fundamentalnim pitanjima i odnosom polaznih veličina u procesima formiranja krupnijih materijalnih struktura do bioloških po­javnih oblika. Pri tome je osnovna pažnja bila usmerena na subelementarni i atomski strukturni nivo na kojima su formirane strukture imale stabilne i jednoznačno određene karakteristike u normalnim uslovima okruženja u kojem se nalaze. Pošto je ovakav pristup doveo do razmimoilaženja usvojenih stavova i stavova zvanične naučne zajednice, deo drugog toma posvećen je analizi tih razmi­moilaženja i opravdavanju uvođenja prisutnih promena.
 
prirodni model prirode   
PRIRODNI MODEL PRIRODE - PRVI TOM
Miloš Abadžić
Ova knjiga nastala je kao pokušaj zaokreta u pristupu izučavanja Prirode sa svim njenim sadržajima delovanja i pojavnim oblicima koji uključuju i biološke pojavne oblike zajedno sa homo sapiensom, kao nezaobilaznim vidovima njenog ispoljavanja. Postojeći pristup, u kojem dominira orijentacija na fizičku stranu Prirode, doveo je nauku do kraja svojevrsnog ćorsokaka iz kojeg se može izaći samo značajnim zaokretom sa mnogo širim pristupom u tom izučavanju. Osim toga u njoj se izbegao frag­mentalni pokušaj korekcija postojećih stavova i teorija kojih ima, ali do sada oni nisu uspeli da iniciraju taj zaokret, očigledno mnogo kompleksniji. Osnovno obeležje ovog pokušaja ogleda se u objedinjavanju “duha i materije“ kao neizbežne njihove kombinacije u svim vidovima ispoljavanja Prirode bili oni dostupni našem uočavanju ili ne. To objedinjavanje bilo je moguće samo pod uslovom da se u osnovni polazni strukturni nivo, pored fizičke materijalne i električne supstance, doda i nefizička veličina u vidu mentalne supstance i definišu karakteristike sistema koje one formiraju.
 
izgubljeni   
IZGUBLJENI
Mladen Stanković
Misaona poema u hrišćanskom smislu simboličnog naslova Izgubljeni Mladena Stankovića, posvećena "narodu romskom iz zemlje koje nema" što ukazuje njen podnaslov, ostvarena je u plemenitom, izrazito humanom cilju da ukaže na vekovne seobe "kolona tamnoputih ljudi", koji su "pognutih glava zamišljenih" nad tužnom svojom sudbinom, "išli istim putem kao i pradedovi".
 
Poezija   
ZRNO PESKA
Dušanka B. Marković
"Poezija "Zrno peska" govori o lepoti života, poučna je posebno za mlade. Kod odraslih budi prijatna osećanja prema detaljima iz života na koje ne obraćamo pažnju, zbog brzog ritma života.Ova knjiga preporučuje se čitaocu, jer podstiče na uživanje u lepoti postojanja čoveka, kao ličnosti. "
 
Poezija   
POEZIJA
David Ziljberštejn
"U Ziljberštejnovom predgovoru čitamo da on nijednu pesmu iz objavljene knjige nije napisao, da u njegovoj poeziji nema ničega što je unapred zamislio i poželeo da napiše, da se u njoj ne može naći bilo koja prethodno rođena misao sa kojom je "želeo da upozna svog eventualnog Čitaoca". Pesnik insistira na sledećem: "nikad u životu nisam pisao i ne pišem pesme! Ja ih samo zapisujem. Sve moje pesme su plod moje podsvesti. Ja ih noću sanjam upravo u onom obliku u kojem ih zapisujem.""
 
Traganje za kulturnim identitetom   
TRAGANJE ZA KULTURNIM IDENTITETOM - FAKTOR MEDIJA
Aleksandar V. Černov
"...Masovni mediji predstavljaju centralnu, mada ne i jedinstvenu infrastrukturu socijalnih komunikacija. Mas-mediji, prema nekim mišljenjima, igraju centralnu ulogu u proizvodnji i translaciji vrednosti za široki auditorijum. Zbog toga sam u knjizi posvetio veliku pažnju principijelnim procesima transformacije koji se događa u savremenom medijskom sistemu Rusije. Kulturni smisli su neodvojivi od ekonomskih realnosti, a njih, pak, mediji konzerviraju i obnavljaju semantiku potpuno jasnih kodova..."
 
Umetnost vodenja ljubavi   
UMETNOST VOÐENJA LJUBAVI
Orlando de Kordoba
"Čovek se kao mužjak rađa, a ljubavnik tek postaje. Ali da bi postao dobar ljubavnik, čovek mora da obuzda mužjaka u sebi. Jer žena ne voli da bude grljena en male (mužjački), nego en artiste (umetnički)." Kako postati pravi umetnik u vođenju ljubavi i bukvalno ostaviti ženu bez daha, otkrićete u ovoj knjizi.
 
Reforme Evropske Unije   
REFORME EVROPSKE UNIJE
Gordana Ilić-Gasmi
"Ide li EU u pravcu sticanja svojstva posebnog pravnog lica u međunarodnom pravu? Koliko je fleksibilan jedinstveni institucionalni okvir EU postavljen na tri stuba saradnje, sa aspekta njegovog reformisanja? Kakva je i kolika uloga Evropskog parlamenta u procesima institucionalne reforme EU? Koliki je stepen i koji su načini otklanjanja demokratskog deficita EU? ..."
 
Predskazanje   
PREDSKAZANJE
"Uprkos miroljubivim izjavama i dobronamernim ciljevima Severnoatlanskog pakta, Rusi su u njemu videli antisovjetsko i ekspanzionističko oruđe. Zato su odmah i vrlo oštro reagovali. Prvo zvanično reagovanje je ova Deklaracija, koja je objavljena na više stranih jezika, pa i na našem - u Temišvaru 1949. godine.
Deklaracija predstavlja kritičko razmatranje i argumentovano pobijanje zapadne politike i ciljeva Severnoatlantskog pakta."
 
Vreme zabrana   
VREME ZABRANA
Kosta Dimitrijević
Vreme zabrana je knjiga koja predstavlja svedočenja značajnih književnika posleratne Jugoslavije Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Milana Kašanina i Raška Dimitrijevića. Njihova kazivanja, razmišljanja i besede beležio je novinar i publicista Kosta Dimitrijević i objavio u knjizi koja je dobila nekada čuvenu Oktobarsku nagradu grada Beograda 1991. godine.
 
Sarm srednje klase   
ŠARM SREDNJE KLASE
Ivan Šijaković
Ovaj rad obuhvata analizu osnovnih karakteristika, mesta i uloge srednje klase u klasnoj strukturi savremenog razvijenog industrijskog - "postindustrijskog" društva. Istražujemo kako se formira klasni sastav srednje klase, kakva su njena politička merila, vrednosti, potrebe, interesi, svest o vlastitom položaju. Gde su ekonomske i socijalne granice srednje klase, kakva je njena socijalna mobilnost, ukupan kulturni i duhovni milje.
 
Juznoafricka republika   
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
dr Jordan Dinić
Južnoafrička Republika izbliza i iz pera ambasadora SR Jugoslavije u najjužnijoj zemlji afričkog kontinenta. U knjizi je dat osvrt na istorijske događaje na tlu današnje Južnoafričke republike i istorijat borbe crnačkog stanovništva protiv aparthejda. Predstavljene su političke organizacije u zemlji i dat je profil svih provincija. Na kraju predstavljene su najznačajnije ličnosti Južnoafričke Republike.
 
O utopiji   
O UTOPIJI
dr Branka Doknić
Branka Doknić u ovoj knjizi izučava pojam utopije u paraleli sa ideologijom i naukom, pošto su granice između ovih polja ljudske svesti i delovanja zaista maglovite. U današnjem naučničkom svetu, gde nauka udaljavajući se od objektivnosti postaje nova ideologija ili čak i religija, utopija je kao misao, želja i delovanje za promenom i boljim uređenjem u društvu zaista marginalizovana. U ovoj knjizi autorka je utopiju i antiutopiju proučavala i kao pojavu u mnogim književnim naučnofantastičnim delima u kojima se ona relativno često javlja kao tema.
 
matematika   
MATEMATIKA 1
Šćepan Ušćumlić, Milivoje Lazić, Goran Kilibarda
Ova zbirka sadrži rešene zadatke sa pismenih ispita iz Matematike I na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu u periodu od 1994. do februara 2001. godine. Iako je reč o zadacima sa pismenih ispita, ipak zbirku, pored očekivane ozbiljnosti zadataka, odlikuje i njihova reprezentativnost. Njome su obuhvaćene sve oblasti matematike koje standardno sadrže programi Matematike I na fakultetima i višim školama tehničke i tehnološke orijentacije.

SEOBE SRBA NEKAD I SAD
Dr Vladimir Grečić
cena: 330,00 dinara
Romanticno boemska Skadarlija
Romantično boemska Skadarlija

Svetska politika

Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Vojnik i država
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019