avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Politika ›› Diplomatija I Pregovaranje U Informacionom Društvu
 

DIPLOMATIJA I PREGOVARANJE U INFORMACIONOM DRUŠTVU

Dr Vojkan Vasković
Dario Kršić


ISBN
Obim
Format
Cena
 978-86-82363-89-7
 199 strana
 B5
 660,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


Ovo je prva knjiga u Srbiji koja se isključivo bavi temom uticaja razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija na diplomatiju i njenu srž - pregovaranje. Da bi se narastajući problemi u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima efikasnije rešavali, diplomate moraju sve više da koriste računare, inteligentne softvere i Internet tehnologije. Time je stvorena podloga za razvoj novog vida diplomatije – elektronske, koju će pre svega odlikovati brzina odlučivanja, brže zaključivanje sporazuma, povećana bezbednost diplomata i smanjenje troškova diplomatskih misija.


APSTRAKT

Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija utiče na globalne promene u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, što se očituje i u komunikaciji između međunarodnih subjekata. Taj proces podstaknuo je nastanak informacionog društva, omogućivši time rađanje elektronske diplomatije, koja je predmet istraživanja ovog rada.

Primenom osnovnih i opštenaučnih metoda naučnog saznanja u ovom deskriptivnom i multidisciplinarnom istraživanju, dolazi se do zaključka da će korišćenje pasivnih, aktivnih i proaktivnih sistema elektronskog pregovaranja, kao i video konferencija, biti sve zastupljeniji oblici međunarodnih političkih i poslovnih pregovora. Pre svega, to je zbog njihove dostupnosti putem Interneta, smanjenja troškova u odnosu na materijalne zahteve vođenja klasičnih bilateralnih ili multilateralnih pregovora, te raznovrsnosti njihovih softverskih mogućnosti. Ipak, poznavanje veštine vođenja klasičnih pregovora, posebno što se tiče strategija i taktika pregovaranja, veštine verbalne i neverbalne komunikacije, te analize pregovora, ostaće i dalje neophodan izvor pomoći međunarodnim subjektima za sklapanje povoljnih sporazuma.

Društveni cilj ovog rada jeste da ukaže domaćim diplomatskim krugovima na mogućnosti elektronskog učenja veštine pregovaranja i analize pregovora putem Interneta i intraneta, pošto je praćenje razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija od strateškog interesa za našu državu. To je potreba i svih onih privrednih subjekata kojima je cilj da u budućnosti ostvare uspešnu ekonomsku saradnju sa inostranim partnerima.
Dario Kršić
 
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019