avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Biblioteka "Prava čoveka"
Manjine u medjunarodnom pravu    
MANJINE U MEĐUNARODNOM PRAVU
Boris Krivokapić
"Knjiga dr Krivokapića bavi se najvažnijim međunarodno pravnim aspektima zaštite manjina. Radi se o materiji koja je veoma aktuelna i zanimljiva i sa teorijskog i sa praktičnog aspekta. To je i razumljivo kada se ima u vidu da samo u Evropi manjine čine oko 12% ukupnog stanovništva. Ova problematika je od naročitog značaja za našu zemlju, koja ima brojne nacionalne (etničke) manjine."
 
   
LJUDSKA PRAVA I POLICIJA U JUGOSLAVIJI
Budimir Babović
"Policija spada među najstarije institucije ljudskog društva i javlja se onda kada nastaje privatna svojina i država, da bi obezbeđivala sprovođenje pravila ponašanja u uslovima kada zajednica to više nije mogla ostvariti kolektivno ili preko gentilnog starešine. Kako je zaključio Veber, policija nastaje naporedo sa narastanjem potreba društva za redom i zaštitom..."
 
   
MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
dr Vladan Vasilijević, urednik
Ova knjiga predstavlja zbornik dokumenata o međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu. Ona sadrži radove eminentnih poznavalaca međunarodnog prava kao što su Konstantin Obradović, Vesna Rakić-Vodinelić i preminuli Vladan Vasilijević, urednik ovog izdanja. Knjiga razmatra sve aspekte ovog tribunala, kao što su njegove potrebe, razlozi postojanja i njegova opravdanost, ali i osporavanja samog tribunala...
 
   
KRATAK VODIČ KROZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA
Donna Gomien
"Ovaj Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima pripremljen je kao odgovor na izraženu potrebu mogućih država članica Saveta Evrope da dobiju obaveštenja o pravnim odredbama Konvencije i praksi zasnovanoj na njima. On ukazuje na mnoga pitanja i probleme u vezi s ljudskim pravima, nastale u državama članicama organizacije tokom poslednjih decenija, i pokazuje kako su se organi uspostavljeni Konvencijom odnosili prema njima."
 
   
PRAVA ČOVEKA
dr Vladan Vasilijević, urednik
"Učestalo i neretko napadno posezanje za pravima čoveka, njihovim ostvarivanjem i zaštitom, što je bar u poslednjoj deceniji, ako ne i duže, postalo uobičajeni manir u odnosima unutar međunarodne zajednice može i da ohrabruje, ali i da navodi na mnoge sumnje. Ta ohrabrenja i sumnje se smenjuju, uzajamno se potiskuju i zamenjuju mesta, prateći ukupna zbivanja u svetu. I razumljivo je da bude tako..."
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

O Cincarima
O Cincarima

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019