lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava čoveka" ›› Manjine u Međunarodnom Pravu
 
Manjine u medjunarodnom pravu

MANJINE U MEĐUNARODNOM PRAVU
mađunarodnopravni standardi zaštite manjina

Boris Krivokapić

ISBN
Obim
Format
Cena
 86-82363-75-5
 380 strane
 B5
 660,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


"Knjiga dr Krivokapića bavi se najvažnijim međunarodno pravnim aspektima zaštite manjina. Radi se o materiji koja je veoma aktuelna i zanimljiva i sa teorijskog i sa praktičnog aspekta. To je i razumljivo kada se ima u vidu da samo u Evropi manjine čine oko 12% ukupnog stanovništva. Ova problematika je od naročitog značaja za našu zemlju, koja ima brojne nacionalne (etničke) manjine.

Knjiga ima dva osnovna dela. Prvi, obimniji, je autorski, a drugi je dokumentacioni.

Autorski deo podeljen je u pet glava. U prvoj se autor bavi nekim načelnim odnosno opštim problemima, čije je razumevanje neophodno i za samo razumevanje manjinske zaštite. Bliže gledajući, tu je dat sažet osvrt na razne moguće nazive manjina i na najvažnije pokušaje definisanja manjina.

Druga glava predstavlja izlaganje istorijskog razvoja međunarodne zaštite manjina. To je učinjeno merom, a opet dovoljno pregledno i jasno, u okviru tri tematske jedinice u okviru kojih su izloženi mađunarodna zaštita manjina do Prvog svetskog rata, Versjaski sistem zaštite manjina i opšti pogled na zaštitu manjina posle Drugog svetskog rata.

Treća glava je naročito zanimljiva. Tu su posebno obrađeni najvažniji momenti koji se tiču mesta i uloge u manjinskoj zaštiti Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, OEBS-a, ostalih regionalnih instrumenata i bilateralnih sporazuma. Na kraju dat je opšti osvrt na međunarodnu zaštitu manjina u naše vreme.

Četvrta glava bavi se manjinskim pravima. Autor prvo izlaže opšta ljudska prava i slobode, od posebnog značaja za pripadnike manjina, a zatim se bavi posebnim manjinskim pravima, pri čemu nudi tzv. katalog najvažnijih takvih prava (pravo na opstanak, pravo na identitet, pravo na jednakost i nediskriminaciju, pravo na upotrebu manjinskog jezika, posebna prava u domenu školstva, pravo na negovanje sopstvene kulture i tradicije, pravo na delotvorno učešće u životu zajednice, pravo na međunarodne kontakte i saradnju, pravo na efikasnu zaštitu zajamčenih prava, ostala prava). Nakon toga, pisac se osvrće na pitanje da li su manjinska prava individualna i/ili kolektivna, zatim se bavi problemom ograničenja prava manjina odnosno dužnosti manjina.

Poslednja, peta glava posvećena je odgovarajućim mehanizmima zaštite. Nakon kratkog osvrta na unutrašnje mehanizme (ali u vezi sa implementacijom međunarodnog prava), autor se prilično detaljno bavi raznim međunarodnim mehanizmima, kao što su izveštaji država, saopštenja drugih država, spor pred međunarodnim sudovima, predstavke pojedinaca i grupa, sudski spor po tužbama pojedinaca, pravno-politički mehanizmi.

U drugom delu knjige dat je izbor najvažnijih međunarodnopravnih odredbi koje su od značaja za položaj etničkih (nacionalnih) manjina. Posebno treba primetiti da su uz odgovarajuće dokumente donete pod okriljem UN i najvažnije ugovore zaključene u okviru Saveta Evrope, objavljena i 4 bilateralna sporazuma od neposrednog značaja za našu zemlju odn. za odgovarajuće nacionalne manjine koje žive uz Srbiji. Reč je o relevantnim ugovorima sa Rumunijom, Mađarskom, Makedonijom i Hrvatskom. Posebno treba istaći da se poslednja dva sporazuma prvi put publikuju u našoj literaturi.

Konačno, autor je iskoristio trenutak ustavnih promena, te je na kraju uvrstio i relevantne odredbe novog Ustava Republike Srbije (2006) ..."

prof. dr Milan Paunović, recenzent knjige"... Iz svega što je do sada rečeno može se zaključiti da ovaj novi istraživački poduhvat profesora Borisa Krivokapića može da ima veoma široku namenu, možda i širu nego njegovo prethodno izvanredno delo. Ova knjiga će svakako imati širu čitalačku publiku. Naravno, ona će najviše koristiti naučnim radnicima i stručnjacima koji se bave zaštitom manjina, zatim državnim, diplomatskim i drugim odrovarajućim nadležnim institucijama. Ona će međutim, biti dostupnija i pripadnicima nacionalnih i etničkih manjina u njihovim nastojanjima da se izbore za što bolji položaj i sopstvenu zaštitu..."

prof. dr Branimir Brana Marković, recenzent knjige
 


Reforme evropske unije
Reforme Evropske Unije

Svetska politika
Svetska politika


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022