lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava Čoveka" ›› Manjine u Međunarodnom Pravu ›› Sadržaj

Manjine u međunarodnom pravu

mađunarodnopravni standardi zaštite manjina

Boris Krivokapić

Sadržaj


 • PREDGOVOR

GLAVA PRVA

UVODNA RAZMATRANJA

 • I O raznim nazivima manjina
 • II Pokušaji definisanja manjina

GLAVA DRUGA

ISTORIJSKI RAZVOJ MEĐUNARODNE ZAŠTITE MANJINA

 • I Međunarodna zaštita manjina do Prvog svetskog rata
  1. Zaštita verskih manjina u Zapadnoj Evropi 15.-18. vek
  2. Položaj hrišćana u Turskoj i drugim zemljama Istoka
  3. Zaštita manjina tokom 19. veka
  4. Osnovne karakteristike zaštite manjina do 20. veka
 • II Versajski sistem zaštite manjina
 • III Opšti pogled na zaštitu manjina posle Drugog svetskog rata

GLAVA TREĆA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SAVREMENIH MEĐUNARODNIH MEHANIZAMA ZAŠTITE MANJINA

 • I Ujedinjene nacije i zaštita manjina
 • II Zaštita manjina na regionalnom nivou
  1. Uloga Saveta Evrope
  2. Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS)
  3. Ostali regionalni instrumenti
 • III Uloga bilateralnih sporazuma
 • IV Međunarodna zaštita manjina danas

GLAVA ČETVRTA

MANJINSKA PRAVA

 • I Opšta ljudska prava i slobode
  1. Prava priznata svima
  2. Sloboda od diskriminacije
  3. Opšta prava domaćih državljana
 • II Posebna manjinska prava
  1. Pravo na opstanak
  2. Pravo na fizički opstanak
  3. Pravo na opstanak sa svojim osobenostima
  4. Pravo na identitet
  5. Pravo najednakost i nediskriminaciju
  6. Pravo na upotrebu maternjeg jezika
  7. Posebna prava u domenu školstva
  8. Pravo na negovanje sopstvene kulture i tradicije
  9. Pravo na delotvorno učešće u životu zajednice
  10. Pravo na međunarodne kontakte i saradnju
  11. Pravo na efikasnu zaštitu zajamčenih prava
  12. Ostala prava
 • III Manjinska prava: individualna i/ili kolektivna prava
  1. Kolektivna manjinska prava?
  2. Kolektivna prava i pravo na samoopredeljenje
  3. Zaključak
 • IV Ograničenja prava manjina

GLAVA PETA

MEHANIZMI ZAŠTITE

 • I Unutrašnji mehanizmi
 • II Međunarodni mehanizmi
  1. Izveštaji država
  2. Saopštenja drugih država
  3. Sporovi pred međunarodnim sudovima
  4. Predstavke pojedinaca i grupa
   1. Fakultativni protokol
   2. Konvencija o ukidanju rasne diskriminacije
   3. Postupak po Rezoluciji 1503
   4. Procedura u okviru UNESCO
   5. Ostali mehanizmi
   6. Opšti osvrt
  5. Sudski spor po tužbama pojedinaca
  6. Pravno-politički i drugi mehanizmi
 • III Zaključak

PRILOZI

NAJVAŽNIJI SAVREMENI MEĐUNARODNI DOKUMENTI OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

 • I Dokumenti ujedinjenih nacija
  1. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948)
  2. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)
  3. Deklaracija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992)
 • II Dokumenti saveta evrope
  1. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (1992)
   1. Obrazloženje uz evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima (1992)
  2. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995)
  3. Objašnjenje uz okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (1995)
  4. Komentar odredaba okvirne konvencije (1995)
 • III Bilateralni sporazumi
  1. SPORAZUM
   između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina (2002)
  2. SPORAZUM
   između Srbije i Crne Gore i Republike Mađarske o zaštiti prava mađarske nacionalne manjine koja živi u Srbiji i Crnoj Gori i srpske nacionalne manjine koja živi u Republici Mađarskoj (2003)
  3. SPORAZUM
   između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije o zaštiti srpske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Makedoniji i makedonske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori (2004)
  4. SPORAZUM
   između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori (2004)
 • IV Ustav Republike Srbije (2006)
 • Literatura
 • Osnovna literatura
 • Korisne internet adrese
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022