lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava čoveka" ›› Kratak Vodič Kroz Evropsku Konvenciju O Ljudskim Pravima ›› Sadržaj

Kratak vodič kroz evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Donna Gomien

Sadržaj


 • Predgovor
 • Uputstvo za čitaoca
 • Uvod
 • Pravo na život: član 2. i Protokol br. 6
 • Mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje: član 3
 • Ropstvo i prisilni rad: član 4
 • Sloboda i bezbednost ličnosti: član 5. i član 1 Protokola br. 4
 • Pravo na pravično suđenje: član 6, članovi 2. do 4. Protokola br.7, i član 13
 • Sloboda od retroaktivnog krivičnog zakonodavstva: član 7
 • Osnovi za ograničavanje vršenja prava po Konvenciji: stavovi 2 članova 8. do 11. i člana 2 Protokola br. 4 /član 17 / član 18
 • Pravo na privatni život, porodični život, dom i prepisku, pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice i na jednakost i ravnopravnost supružnika: član 8, član 12. i član 5. Protokola br. 7
 • Sloboda misli, savesti i veroispovesti: član 9
 • Sloboda izražavanja i obaveštavanja: član 10
 • Sloboda okupljanja i udruživanja i pravo na obrazovanje sindikata: član 11
 • Pravo na mirno uživanje imovine: član 1. Protokola br. 1
 • Pravo na obrazovanje: član 2. Protokola br. 1
 • Pravo na slobodne izbore: član 3 Protokola br. 1
 • Prava stranaca: član 16, članovi 2. do 4. Protokola br. 4 i član 1. Protokola br. 7
 • Diskriminacija: član 14
 • Stavljanje odredaba Konvencije van snage u doba rata ili druge javne opasnosti: član 15
 • Rezerve i deklaracije o tumačenju
 • Postupci na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima
 • Evropska komisija za ljudska prava
 • Evropski sud za ljudska prava
 • Komitet ministara Saveta Evrope
 • Generalni sekretar Saveta Evrope
 • Zakjučne napomene
 • Dodatak I: shema mehanizma za izvršavanje Konvencije
 • Dodatak II: tabela država koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju i protokole br. 1, 4, 6 i 7
 • Dodatak III: izabrana bibliografija o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022