avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Меѓународни Стандарди за Семејно Насилство и Нивната Имплементација во Западен Балкан ›› Содржина

Меѓународни Стандарди за Семејно Насилство и Нивната Имплементација во Западен Балкан

Весна Николиќ-Ристановиќ
Мирјана Докмановиќ

Содржина


 • Предговор
 • Благодарност

ГЛАВА I

ВОВЕД

 • Воведни коментари
 • Целта на истражувањето/регионалниотизвештај
 • Методата и основните материјали користени во регионалното истражување/ извештај
 • Информации за земјите вклучени во истражувањето

ГЛАВА II

КАКВА Е СОСТОЈБАТА ВО РЕГИОНОТ ВО ОДНОС НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО?

 • Преваленција на семејното насилство
 • Темни бројки за семејното насилство
 • Карактеристики на жртвите и сторителите
 • Фактори кои придонесуваат кон семејното насилство
 • Истражувања за семејно насилство

ГЛАВА III

МЕЃУНАРОДНИ ПРАВНИ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

 • Вовед
 • Улогата на меѓународното право во борбата против дискриминацијата и насилството врз жените (со акцент на семејното насилство)
  • Што е тоа "меѓународно право"?
  • Меѓународно право за човекови права
  • Човековите права на жените
  • Женските човекови права и насилството против жените
  • Семејно насилство како прекршување на женските човекови права
 • Обврски на државите-страни за имплементирање на правото за човекови права
  • Вовед: како функционира меѓународното право за човекови права?
  • Извори на меѓународното право
  • Природата на обврските на државите според правото за човекови права
  • Обврзувачко право и меко право
  • Транспонирање на меѓународните норми во националното право и политика
  • Самоизвршни одредби
  • Следење (мониторирање) на имплементирањето од страна на меѓународни тела
  • Имплементирање на нормите за семејно насилство - конкретни проблеми
 • Меѓународни правни и политички документи кои релевантни за семејното насилство
  • Ниво на Обединетите Нации
  • Ниво на Советот на Европа
  • Ниво на Европската Унија
 • Пописот: како беше направен и кој даде придонес?
 • Употреба на Пописот во националните длабински студии

ГЛАВА IV

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ОД СТРАНА НА ВЛАДИТЕ

 • Вовед
 • Дефиниции на семејното насилство
  • Меѓународни стандарди во врска со дефинициите на семејно насилство
  • Дефиниции на семејно насилство во употреба во земјите
  • Заклучоци
 • Законски норми во врска со семејното насилство
  • Меѓународни стандарди во врска со законските норми на полето на семејно насилство
  • Правни норми кои постојат (не постојат) во регионот
  • Заклучоци
 • Правни постапки и правни лекови кои нудат заштита од семејно насилство
  • Меѓународни стандарди за правни постапки и лекови кои нудат заштита од семејно насилсво
  • Постапки и правни лекови кои постојат (не постојат) во регионот
  • Заклучоци
 • Мерки за спречување семејно насилство
  • Меѓународни стандарди за превенција на семејно насилство
  • Preventivne mere koje postoje ili nedostaju u regionu
  • Заклучоци
 • Заштитни мерки против семејно насилство
  • Меѓународни стандарди за превенција на семејно насилство
  • Превентиви мерки кои постојат (не постојат) во регионот
  • Заклучоци
 • Собирање податоци и следење (мониторирање) на семејното насилство
  • Меѓународни стандарди за собирање податоци и следење на семејното насилство
  • Практика на истражување и следење во регионот
  • Заклучоци

ГЛАВА V

УЛОГАТА НА НВО-И ВО БОРБАТА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

 • Вовед
 • Основни активности на НВО-и
  • Превенција
  • Заштита и поддршка
  • Собирање на податоци/истражување и набљудување
 • Заговарање подобра имплементација на меѓународните стандарди
  • Активности за воведување на меѓународните стандарди во националните законодавства
  • Активности за подобрување на ефективноста на правните лекови и постапки
  • Заклучоци
 • ЗАКЛУЧОЦИ
 • РЕФЕРЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ
 • ДОДАТОЦИ
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019