lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Međunarodni Standardi o Nasilju u Porodici i Njihova Primena na Zapadnom Balkanu ›› Sadržaj

Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu

Vesna Nikolić-Ristanović
Mirjana Dokmanović

Sadržaj


 • Predgovor
 • Izrazi zahvalnosti

GLAVA I

UVOD

 • Uvodne napomene
 • Cilj istraživanja/regionalnog izveštaja
 • Metod i osnovni materijali korišćeni za regionalno istraživanje/ izveštaj
 • Osnovne informacije o zemljama koje su obuhvaćene istraživanjem

GLAVA II

KAKVO JE STANJE U REGIONU U POGLEDU NASILJA U PORODICI?

 • Rasprostranjenost nasilja u porodici
 • Tamna brojka nasilja u porodici
 • Karakteristike žrtava i učinilaca
 • Faktori koji doprinose nasilju u porodici
 • Istraživanje nasilja u porodici

GLAVA III

MEĐUNARODNOPRAVNI STANDARDI U OBLASTI NASILJA U PORODICI

 • Uvod
 • Uloga međunarodnog prava u borbi protiv diskriminacije i nasilja nad ženama (sa naglaskom na nasilju u porodici)
  • Šta je međunarodno pravo?
  • Međunarodno pravo ljudskih prava
  • Ženska ljudska prava
  • Ženska ljudska prava i nasilje nad ženama
  • Nasilje u porodici kao kršenje ženskih ljudskih prava
 • Obaveze država ugovornica da primenjuju međunarodno pravo ljudskih prava
  • Uvod: kako međunarodno pravo ljudskih prava funkcioniše?
  • Izvori međunarodnog prava
  • Priroda obaveza država u kontekstu prava ljudskih prava
  • Obavezujuće pravo i ,meko' pravo
  • Prevođenje međunarodnih normi u nacionalno pravo i politike
  • Samoizvršive odredbe
  • Nadzor nad primenom od strane međunarodnih tela
  • Primena normi koje se odnose na nasilje u porodici (neki specifični problemi)
 • Međunarodni pravni i politički dokumenti relevantni u oblasti nasilja u porodici
  • Nivo Ujedinjenih nacija
  • Nivo Saveta Evrope
  • Nivo Evropske unije
 • Registar međunarodnih normi: kako je nastao i ko je učestvovao u njegovoj izradi?
 • Način korišćenja Registra međunarodnih normi u nacionalnim studijama

GLAVA IV

IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA OD STRANE VLADA

 • Uvod
 • Definicije nasilja u porodici
  • Međunarodni standardi koji se odnose na definicije nasilja u porodici
  • Definicije nasilja u porodici koje se koriste u posmatranim zemljama
  • Zaključci
 • Pravne norme o nasilju u porodici
  • Međunarodni standardi u vezi pravnih normi u oblasti nasilja u porodici
  • Pravne norme koje postoje ili nedostaju u regionu
  • Zaključci
 • Pravni postupci i sredstva (lekovi) kojima se pruža zaštita od nasilja u porodici
  • Međunarodni standardi pravnih postupaka i sredstava (lekova) kojima se pruža zaštita od nasilja u porodici
  • Procedure i sredstva (lekovi) koji postoje ili nedostaju u regionu
  • Zaključci
 • Mere prevencije nasilja u porodici
  • Međunarodni standardi prevencije nasilja u porodici
  • Preventivne mere koje postoje ili nedostaju u regionu
  • Zaključci
 • Mere zaštite od nasilja u porodici
  • Međunarodni standardi zaštite od nasilja u porodici
  • Mere zaštite koje postoje ili nedostaju u regionu
  • Zaključci
 • Prikupljanje podataka i monitoring nasilja u porodici
  • Međunarodni standardi prikupljanja podataka i monitoringa nasilja u porodici
  • Praksa istraživanja i monitoringa u regionu
  • Zaključci

GLAVA V

ULOGA NEVLADINIH ORCANIZACIJA U BORBI PROTIV NASILJA U PORODICI

 • Uvod
 • Grassroots aktivnosti nevladinih organizacija
  • Prevencija
  • Zaštita i pomoć
  • Prikupljanje podataka/istraživanje i monitoring
 • Zalaganje za bolju implementaciju međunarodnih standarda
  • Akcije za uvođenje međunarodnih standarda u nacionalno zakonodavstvo
  • Aktivnosti za unapređenje efikasnosti pravnih sredstava i postupaka
  • Zaključci
 • ZAKLJUČCI
 • LITERATURA
 • DODACI
  • Registar međunarodnih normi-instrukcija u vezi sa nasiljem u porodici
  • Rezimei drugog poglavlja (činjenično stanje i rasprostranjenost nasilja u porodici) svih nacionalnih produbljenih studija
  • Glavni zaključci i preporuke iz nacionalnih studija za vlade i NVO
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021