lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji ›› Sadržaj

Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji

Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri


 • Executive summary
 • Uvod

I deo

 • Analiza početnog stanja
 • Uvod
 • Pravni okvir Republike Srbije
  • Ustav RS
  • Antidiskriminaciono zakonodavstvo RS
  • Ostalo relevantno zakonodavstvo
  • Strateška dokumenta
 • Institucionalni okvir
  • Institucije rodne ravnopravnosti na strateškom nivou
  • Mehanizmi za zaštitu ravnopravnosti i prava građana i građanki
  • Ostale institucije relevantne za zaštitu u slučaju diskriminacije
  • Jačanje kapaciteta pojedinih institucija u pravcu ostvarivanja rodne ravnopravnosti na tržištu rada
 • Podaci državnih organa, institucija i nezavisnih državnih tela o položaju žena na tržištu rada i slučajevima diskriminacije žena na tržištu rada
  • Podaci o položaju žena na tržištu rada u Srbiji
  • Podaci o podnetim pritužbama u slučaju diskriminacije
 • Pregled rezultata dosadašnjih istraživanja diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji
 • Istraživanja položaja žena na tržištu rada
 • Istraživanja stavova o rodnoj ravnopravnosti, radnim pravima žena i diskriminaciji
 • Ocena postojećeg stanja

II deo

 • Istraživanje diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji
 • O istraživanju diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji: predmet, cilj i metod
  • Predmet i cilj istraživanja
  • Metod
  • Obuka anketarki i anketara
  • Formiranje uzorka
  • Prikupljanje podataka
 • Prikupljanje podataka o diskriminaciji žena na tržištu rada: iskustva i problemi
 • Opis uzorka
  • Sociodemografske karakteristike ispitanica
  • Socioekonomske karakteristike ispitanica
 • Rasprostranjenost diskriminacije žena na tržištu rada
  • Rasprostranjenost diskriminacije žena prilikom zapošljavanja
  • Rasprostranjenost diskriminacije žena na radnom mestu
  • Zaključak
 • Struktura i karakteristike diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji
  • Struktura i karakteristike diskriminacije žena prilikom zapošljavanja
  • Struktura i karakteristike diskriminacije žena na radnom mestu
  • Zaključak
 • Diskriminacija žena na tržištu rada i društvena reakcija
  • Upoznatost bliskih osoba sa iskustvom diskriminacije ispitanica
  • Obraćanje diskriminisanih žena institucijama, organizacijama i pojedincima
  • Zaključak

III deo

 • Mapiranje organizacija i institucija kojima se obraćaju ili mogu da se obrate žene čija su prava povređena na tržištu rada uključujući i rodno zasnovanu diskriminaciju
 • Uvod
 • Predmet, cilj, uzorak i metod istraživanja
 • Identifikacija organizacija/institucija čiji je rad analiziran
 • Analiza dobijenih podataka
  • Koliko žena se obratilo organizacijama/institucijama u Srbiji sa pritužbama vezanim za povredu prava na tržištu rada?
  • Vrste pritužbi zbog kojih su se žene obraćale organizacijama/institucijama u Srbiji
  • Mere koje su organizacije preduzele u vezi s pritužbama zbog kojih su im se žene obratile
  • Saradnja između institucija i organizacija
  • Poteškoće na koje su institucije/organizacije nailazile u radu
  • Evidentiranje podataka vezanih za povredu prava iz radnog odnosa
  • Postojanje pisanog materijala vezanog za prevenciju i zaštitu povreda prava žena na tržištu rada
  • Edukacija zaposlenih vezana za rodnu ravnopravnost
  • Mehanizmi za utvrđivanje rodne zasnovanosti pritužbi koje dobijaju organizacije/institucije
  • Predlog mera i adekvatan društveni odgovor za prevenciju i zaštitu prava žena na tržištu rada
  • Pravosuđe
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Uprava za analitiku
 • Umesto zaključka
 • Smernica kako, gde i kome se mogu obratiti zaposlene žene kojima su povređena prava iz radnog odnosa
  • Smernica kako, gde i kome se mogu obratiti žene kojima su povređena prava prilikom zapošljavanja
 • Zaključak
 • Preporuke
 • Literatura
 • Beleške o autorima
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:-Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021