lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava Čoveka" ›› Prava Čoveka ›› Sadržaj

Prava čoveka

zbornik dokumenata

dr Vladan Vasilijević

Sadržaj


 • Prava čoveka između politike i prava /Vladan A. Vasilijević/
 • U čemu se sastoje ljudska prava /Maurice Cranston/

NAČELA UJEDINJENIH NACIJA I OPŠTI AKTI O PRAVIMA ČOVEKA

 • Povelja Ujedinjenih nacija
 • Univerzalna deklaracija o pravima čoveka
 • Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
 • Fakultativni protokol koji se odnosi na međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

OBEZBEĐENJE POJEDINIH PRAVA ČOVEKA

 • Deklaracija o pravima čoveka
 • Konvencija o ropstvu
 • Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i institucija i prakse slične ropstvu
 • Deklaracija UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
 • Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
 • Međunaroda konvencija o ukidanju i kažnjavanju zločina aparthejda
 • Konvencija o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrednosti
 • Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena
 • Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
 • Konvencija o nezastarevanju ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti
 • Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
 • Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona
 • Načela medicinske etike koja se primenjuju na zdravstveno osoblje, naročito lekare, u zaštiti zatvorenika i lica u pritvoru od mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
 • Garancije za zaštitu prava osoba nad kojima treba da bude izvršena smrtna kazna
 • Deklaracija o osnovnim principima pravde u vezi sa žrtvama kriminalnih radnji i žrtvama zloupotrebe vlasti
 • Osnovna načela vezana za nezavisnost sudstva
 • Skup minimalnih pravila o postupanju sa zatvorenicima

REGIONALNI AKTI O ZAŠTITI PRAVA ČOVEKA

 • Afrička povelja o pravima čoveka i naroda
 • Američka konvencija o ljudskim pravima
 • Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

NAJNOVIJI DOKUMENTI I DOKUMENTI U POSTUPKU RATIFIKACIJE U JUGOSLAVIJI

 • Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta
 • Završni dokument sa sastanka konferencije o ljudskoj dimenziji KEBS u Kopenhagenu
 • Pariska povelja za novu Evropu
 • Evropska konvencija o ekstradiciji
 • Dodatni protokol uz Evropsku Konvenciju o ekstradiciji
 • Drugi dodatni protokol uz Evropsku Konvenciju o ekstradiciji
 • Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima
 • Dodatni protokol uz Evropsku Konvenciju o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima
 • Evropska konvencija o prenosu postupka u krivičnim stvarima
 • Konvencija o transferu osuđenih lica
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022