lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ostala Izdanja ›› Reforme Evropske Unije ›› Sadržaj

Reforme Evropske Unije

Institucionalni aspekti

Gordana Ilić-Gasmi

Sadržaj


I POGLAVLJE

 • Predgovor
 • Uvod
 • KORENI STVARANJA EVROPSKE UNIJE
  OD FEDERALIZMA DO FUNKCIONALIZMA

 1. Uvodne napomene
 2. Istorijski osvrt na stvaranje Evropskih zajednica
  • Šumanova deklaracija i stvaranje Evropske Zajednice za ugalj i čelik
   • Institucionalno ustrojstvo Evropske Zajednice za ugalj i čelik (EZUC) - primer funkcionalnog pristupa integraciji
  • Evropska Odbrambena i Evropska Politička Zajednica - rezultat federalističkih shvatanja integracije
  • Evropska Ekonomska Zajednica (EEZ) i Evropska Zajednica za atomsku energiju (EURATOM) - povratak funkcionalističkoj metodi integracije
  • Jedinstvena institucionalna struktura tri evropske zajednice
 3. Koreni stvaranja Evropske Unije
  • Luksemburška konferencija
  • Temelji ideje o Evropskoj Uniji - Tindemansov izveštaj
  • Svečana deklaracija o Evropskoj Uniji
  • Predlog ugovora o Evropskoj Uniji - inicijativa Evropskog Parlamenta
  • Evropa u dve brzine
 4. Institucionalna reforma Zajednice
  • Jedinstveni evropski akt i institucionalne promene
  • Donošenje ugovora o Evropskoj Uniji
  • U susret korenitim reformama Zajednice

  II POGLAVLJE

  UGOVOR O EVROPSKOJ UNIJI (EU) IZ MASTRIHTA
  I POLOŽAJ KLJUCNIH ORGANA EU

 1. Uvod
 2. Ciljevi EU kao okvir nadležnosti organa EU
 3. Načelo supsidijarnosti kao osnov delovanja organa EU u oblastima konkurentske nadležnosti
 4. Položaj Evropskog saveta prema Ugovoru o EU iz Mastrihta
  • Sastav, oblasti delovanja i način odlučivanja
  • Nadležnost Evropskog Saveta
 5. Savet ministara - sastav, nadležnost i način odlučivanja
  • Sastav i nadležnost
  • Način odlučivanja
 6. Evropski parlament
  • Sastav i unutrašnja organizacija
  • Ovlašćenja EP
  • Uloga parlamenta u drugom i trećem stubu EU
 7. Evropska Komisija - sastav i nadležnost
  • Sastav i unutrašnja organizacija
  • Nadležnost Komisije
 8. Evropski sud pravde
  • Uloga i karakter Evropskog suda pravde
  • Sastav suda
  • Nadležnost Evropskog suda pravde
  • Prvostepeni sud
  • Postupak pred Evropskim sudom pravde
   • Postupak po direktnim tužbama
   • Postupak po prethodnim pitanjima
   • Posebni postupci
  • Uloga evropskog suda pravde u institucionalnoj reformi EU - sud pravde kao stvaralac komunitarnog prava
  • Evropski sud pravde i jačanje ovlašćenja Evropskog Parlamenta
  • Evropski sud pravde i princip supsidijarnosti
 9. Položaj Evropske centralne banke kao element državnosti EU
 10. Nezavisnost ECB i uloga Evropskog Parlamenta
 11. Dometi institucionalne reforme iz Mastrihta

  III POGLAVLJE

  GENEZA OVLAŠĆENJA I JAČANJA ULOGE EVROPSKOG PARLAMENTA

 1. Uvod
 2. Položaj Evropskog parlamenta prema odredbama osnivačkih ugovora evropskih zajednica
  • Sastav i unutrašnja organizacija
  • Ovlašćenja EP prema odredbama osnivačkih ugovora zajednice
   • Budžetska ovlašćenja
   • Savetodavna ovlašćenja EP
   • Kontrolna ovlašćenja EP
 3. Položaj Parlamenta posle donošenja Jedinstvenog evropskog akta (JEA)
  • Ovlašćenja EP u zakonodavnom postupku
   • Procedura saradnje
   • Procedura konsultacija
  • Ovlašćenja EP u spoljnim odnosima zajednice
   • Saglasnost EP u postupcima zaključivanja međunarodnih sporazuma
  • Parlament i Evropska politička saradnja
   • Evropska politička saradnja
   • Parlament i Evropska politička saradnja
 4. Položaj Parlamenta prema odredbama Ugovora o EU iz Mastrihta
  • Opšte karakteristike položaja EP prema ugovoru o EU iz Mastrihta
  • Zakonodavna ovlašćenja parlamenta
   • Proširenje primene procedure saradnje EP i Saveta
   • Procedura saodlučivanja Parlamenta i Saveta
   • Procedura saglasnosti Parlamenta
  • Uloga parlamenta u drugom i trećem stubu EU
  • Kontrolna ovlašćenja parlamenta

  IV POGLAVLJE

  INSTITUCIONALNE REFORME PREMA UGOVORU O EU IZ AMSTERDAMA I DEMOKRATSKI DEFICIT EU

 1. Uvodna razmatranja
 2. Ciljevi institucionalne reforme EU iz Amsterdama
 3. Institucionalni sistem prema rešenjima Ugovora o EU iz Amsterdama
  • Novine u ugovoru o EU iz Amsterdama u odnosu na savet EU
   • Predlozi za reformu organizacije i rada Saveta EU
   • Ugovor o EU iz Amsterdama i novine u odnosu na rad Saveta EU
  • Novine u ugovoru iz Amsterdama u odnosu na komisiju EU
   • Predlozi za reformu Komisije tokom Međuvladine konferencije
   • Ugovor iz Amsterdama i novine u odnosu na Komisiju EU
   • Novine u Ugovoru iz Amsterdama u odnosu na Evropski sud pravde
 4. Promene u Ugovoru iz Amsterdama u odnosu na ostale institucije EU
  • Finansijski sud
  • Ekonomski i socijalni komitet i komitet regiona
 5. Evropski parlament i demokratski deficit EU
  • Položaj Evropskog Parlamenta u ugovoru iz Amsterdama
   • Jačanje zakonodavnih ovlašćenja EP
   • Ostale institucionalne odredbe u odnosu na Parlament

  V POGLAVLJE

  UGOVOR IZ NICE I INSTITUCIONALNI POMACI EU

 1. Uvod - od Amsterdama do Nice
 2. Evropski Parlament
  • Raspodela sedišta u evropskom parlamentu
  • Jačanje zakonodavnih ovlašćenja parlamenta
  • Jačanje položaja parlamenta prema sudu pravde
 3. Evropska Komisija
  • sastav Komisije
  • sastav Komisije posle širenja EU
  • naimenovanje Komisije
  • Jačanje pozicije predsednika Komisije
 4. Savet ministara
  • Odlučivanje kvalifikovanom većinom
  • Blokirajuća manjina u savetu - institucionalni problemi
  • Jednoglasno odlučivanje u savetu
 5. Ostale institucije i organi EU
 6. Izmene iz Nice u oblasti drugog i trećeg stuba Unije
  • Izmene u drugom stubu Unije
  • Izmene u trećem stubu Unije
 7. Ojačana saradnja u EU
 8. Povelja EU o osnovnim pravima - zaostavština iz Nice
  • Uloga institucija EU u donošenju povelje EU o osnovnim pravima
  • Značaj povelje EU o osnovnim pravima
 9. Evropska konvencija - epilog Ugovora iz Nice

  VI POGLAVLJE

 • Zaključna razmatranja
 • Summary
 • Literatura
 • Beleška o autoru
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Svetska politika
Svetska politika


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021