lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Kriminologija ›› Sadržaj

KRIMINOLOGIJA

dr Slobodanka Konstatinović-Vilić,
dr Vesna Nikolić-Ristanović i
dr Miomira Kostić

Sadržaj


 • PREDGOVOR
 • PODACI O AUTORSTVU

1. POJAM, PREDMET, PODELA I MESTO KRIMINOLOGIJE U SISTEMU DRUŠTVENIH NAUKA

 • I POJAM I PREDMET KRIMINOLOGIJE
 • IIPOJAM KRIMINALITETA
  • Krivičnopravno definisanje kriminaliteta
  • Sociološko definisanje kriminaliteta
 • IIIPODELA KRIMINOLOGIJE
  • Kriminalna fenomenologija i kriminalna etiologija
   • Kriminalna fenomenologija
   • Kriminalna etiologija
  • Opšta i klinička kriminologija
   • Opšta kriminologija
   • Klinička kriminologija
  • Univerzitetska i primenjena kriminologija
   • Univerzitetska kriminologija
   • Aplikativna (primenjena) kriminologija
 • IVMESTO KRIMINOLOGIJE U SISTEMU DRUŠTVENIH NAUKA
  • Razvoj kriminologije kao samostalne nauke
  • Odnos kriminologije i drugih nauka
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Napomene

2. METODE KRIMINOLOGIJE

 • IOPŠTE NAPOMENE O METODU
 • IIKARAKTERISTIKE KRIMINOLOŠKOG METODA
  • Prikupljanje konkretnih činjenica i njihovo teorijsko objašnjavanje
  • Fundamentalna i primenjena istraživanja
  • Prikupljanje podataka o kriminalnom ponašanju, delinkventu, kriminalitetu i žrtvi
  • Kvalitativna i kvantitativna istraživanja u kriminologiji
  • Komparativni metod
  • Proučavanje kriminalnog ponašanja u sklopu šireg života delinkventa
  • Kategorizacije i tipologije: grupisanje kriminalnih ponašanja i delinkvenata po srodnosti
  • Korišćenje metoda i znanja raznih nauka i timski rad
 • III IZVORI PODATAKA U KRIMINOLOGIJI
 • IVETAPE KRIMINOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA
  • lstraživački projekat i istraživački izveštaj
  • Određivanje predmeta i cilja istraživanja
  • Varijable i indikatori
  • Vremenski i prostorni okvir i uzorak istraživanja
  • Pravljenje instrumenata
  • Formulisanje hipoteza i konstrukcija modela
  • Prikupljanje činjenica (podataka)
  • Obrada, naučna interpretacija i objašnjenje rezultata istraživanja
 • VMETODE ISTRAŽIVANJA KRIMINALITETA KAO MASOVNE DRUŠTVENE POJAVE (KVANTITATIVNE METODE)
  • Tehnike za prikupljanje podataka o kriminalitetu kao masovnoj pojavi
   • Ispitivanje (anketa i intervju)
   • Upoređivanje
   • Merenje
   • Statistika kriminaliteta
   • Tehnike prikupljanja podataka o stvarnom kriminalitetu
    • Tehnike saznavanja tamne brojke kriminaliteta
    • Tehnike prikupljanja podataka o osećanju nesigurnosti (strahu) od kriminaliteta
 • VIMETODE I TEHNIKE SAZNAVANJA KRIMINALNOG PONAŠANJA KAO POJEDINAČNE POJAVE (KVALITATIVNE METODE)
  • Karakteristike primene kvalitativnih metoda u kriminologiji
  • Opšte tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi koje se koriste u kriminologiji
   • Posmatranje
   • Eksperiment
   • Fokus grupe
  • Posebne tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi koje su se razvile u kriminologiji
  • Prednosti i nedostaci upotrebe kvalitativnih metoda u kriminologiji
 • VIIFEMINISTIČKA KRITIKA I KRIMINOLOŠKO ISTRAŽIVANJE
  • Feministička kritika epistemologije
  • Kriminološko istraživanje i feministička metodologija
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Napomene

  3. FENOMENOLOGIJA KRIMINALITETA

 • IOBIM, DINAMIKA I STRUKTURA KRIMINALITETA
  • Obim i dinamika kriminaliteta u Srbiji u periodu 1990 - 2005
  • Struktura kriminaliteta u Srbiji prema vrsti krivičnih dela i uzrastu
 • IISTRUKTURA KRIMINALITETA PREMA POLU
 • III REGIONALNE KARAKTERISTIKE KRIMINALITETA
  • Rasprostranjenost i karakteristike kriminaliteta u svetu
  • Regionalne karakteristike kriminaliteta unutar pojedinih država
  • Raspored kriminaliteta na relaciji selo-grad
  • Ekologija kriminaliteta u gradskim naseljima
 • IVSEZONSKE I VREMENSKE VARIJACIJE KRIMINALITETA
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
 • VTIPOLOGIJE KRIMINALITETA
  • Kriminalitet nasilja
   • Krvni delikti
    • Ubistvo
    • Telesne povrede
    • Razbojnička krađa i razbojništvo
   • Nasilje u porodici
    • Nasilje u braku
    • Nasilje prema deci
    • Nasilje prema starim osobama
   • Seksualna delinkvencija
    • Opšte karakteristike
    • Silovanje
    • Ostali oblici seksualnog nasilja
    • Seksualno zlostavljanje dece i maloletnika
   • Zločini mržnje
   • Nasilje u sportu
   • Kriminalitet proganjanja
   • Mobing
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Politički kriminalitet
  • Terorizam
  • lmovinski kriminalitet
  • Privredni (ekonomski) kriminalitet
  • Korupcija
  • Kompjuterski kriminalitet
  • Saobraćajna delinkvencija
  • Profesionalni kriminalitet
  • "Kriminalitet belog okovratnika"
  • Organizovani kriminalitet
   • Pojam i značaj izučavanja
   • Istorijat i geografska rasprostranjenost
   • Organizovani kriminalitet u Srbiji
   • Pojavni oblici organizovanog kriminaliteta
  • Trgovina ljudima
   • Društveni kontekst i faktori koji doprinose javljanju trgovine ljudima
   • Trgovina ženama
   • Trgovina decom
   • Trgovina muškarcima
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Maloletnička delinkvencija
   • Pojam i značaj proučavanja
   • Starosne granice maloletstva
   • Obim, struktura i ostale fenomenološke karakteristike maloletničke delinkvencije
   • Specifične etiološke karakteristike maloletničke delinkvencije
  • Recidivizam (povratništvo)
   • Pojam i vrste recidivizma
   • Rasprostranjenost recidivizma i značaj njegovog izučavanja
   • Kriminološke klasifikacije recidivista
   • Uzroci recidivizma i karakteristike ličnosti recidivista
  • Kriminalitet žena
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Napomene

4. ETIOLOGIJA KRIMINALITETA

 • IOBJAŠNJENJE UZROČNOSTI U KRIMINOLOGIJI
 • IITEORIJE O KRIMINALITETU
  • Počeci kriminoloških misli
  • Shvatanja u antičko doba i periodu srednjeg veka
   • Platon i Aristotel
   • Sv. Avgustin i Toma Akvinski
  • Renesansni pisci, istorijskopravna škola, francuski enciklopedisti
  • Klasična krivičnopravna škola
  • Antropološka teorija
   • Preteče antropoloških shvatanja
   • Cezare Lombrozo (Cesare Lombroso)
  • Biološko psihološke teorije o kriminalitetu
   • Telesna konstitucija i kriminalitet
   • Endokrinološka teorija
   • Nenormalnosti hromozoma i kriminalitet
   • Nasleđivanje kriminalnih dispozicija
   • Novije biološko-psihološke koncepcije
  • Psihopatološke teorije
  • Psihološke teorije
   • Teorija inteligencije
   • Teorija frustracije
   • Teorija o delinkventu kao posebnom psihološkom tipu
   • Ajzenkova teorija ličnosti
   • Psihoanalitička teorija Sigmunda Frojda
    • Doprinos Frojdovih shvatanja kriminologiji
    • Učenje o nesvesnom i nagonskom kod čoveka
    • Podela psihičke ličnosti
    • Poreklo društvenih institucija-totem i tabu
    • Zločinac iz osećanja krivice
    • Teorija simbolizma i objašnjenje omaški
   • Razvoj psihoanalitičke kriminologije posle Frojda
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Sociološke teorije
   • Prva sociološka objašnjenja kriminaliteta
    • Kartografska ili geografska škola
    • Učenje socijalista
    • Shvatanja Viljema Bongera
    • Skola socijalne sredine
    • Teorija učenja i imitacije (sociopsihološka teorija)
    • Dirkemovo sociološko objašnjenje kriminaliteta
   • Objašnjenje kriminaliteta od strane Ferija i Garofala
   • Novije sociološke teorije
    • Ekološka teorija
    • Teorija socijalne dezorganizacije
    • Diferencijalna asocijacija i identifikacija
    • Kulturni konflikt i kulturni raskorak
    • Funkcionalistička teorija Talkot Parsonsa i Kingsli Davis
    • Teorija anomije Roberta Mertona
    • Podkulture i kontrakulture
    • Teorija neutralizacije
    • Teorija oportuniteta
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Marksističko shvatanje kriminaliteta
   • Shvatanje kriminaliteta od strane klasika marksizma
   • Kasniji razvoj kriminologije na marksističkim osnovama
  • Multifaktorska teorija
  • Kriminologija društvene kontrole
  • Teorija etiketiranja
  • Kritička (radikalna) kriminologija
  • Mirotvoračka kriminologija i restorativna pravda
  • Feminističke teorije kriminaliteta
   • Feminističke teorije i kriminalitet žena
   • Feminističke teorije o nasilju nad ženama u braku
   • Feministička teorija i seksualno nasilje prema ženama
  • Kriminalitet, rizično društvo i globalizacija - globalizacijske teorije
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
 • IIIMAKRO I MIKRO NIVO UZROČNOSTI
  • Kriminogeni faktori - pojam i podela
  • Uzroci, uslovi i povodi kriminalnog ponašanja
 • IVSOCIJALNI (EGZOGENI) KRIMINOGENI FAKTORI
  • Makrosocijalni faktori kriminaliteta
   • Ekonomija, ekonomski sistem i razvoj
   • Uticaj globalizacije i tranzicije na kriminalitet
   • Rat i kriminalitet
   • Industrijalizacija i urbanizacija i kriminalitet
   • Društvena pokretljivost i kriminalitet
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Mikrosocijalni faktori kriminaliteta
   • Porodične prilike i odnosi
   • Škola i obrazovanje
   • Uticaj susedstva i delinkventnih grupa
   • Religija, religijske grupe i sekte
   • Slobodno vreme i kriminalitet
   • Sredstva masovnih komunikacija i kriminalitet
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Kriminalitet i drugi oblici devijantnosti
   • Alkoholizam
   • Narkomanija (zavisnost od droge)
   • Prostitucija i kriminalitet
   • Kockanje i kriminalitet
   • Skitnja, besposličenje i prosjačenje
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
 • V INDIVIDUALNI (ENDOGENI) FAKTORI KRIMINALITETA (MIKROKRIMINOLOGIJA)
  • Psihička osnova kriminalnog ponašanje
   • Inteligencija
   • Temperament i osobine temperamenta
   • Karakter i karakterne osobine
   • Emocije (osećanja)
   • Sklonosti i navike za kriminalno ponašanje
   • Stavovi i shvatanja
   • Fiziološke i biološke osobine delinkvenata
  • Motivi kriminalnog ponašanja
  • Mentalni poremećaji kao kriminogeni faktori
   • Mentalne defektnosti
   • Psihoze i kriminalitet
   • Psihopatije i kriminalitet
   • Neuroze i kriminalitet
  • Klasifikacija izvršilaca krivičnih dela (tipologija delinkvenata)
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Napomene

5. VIKTIMOLOŠKI PRISTUP OBJAŠNJENJU KRIMINALITETA

 • INASTANAK I RAZVOJ VIKTIMOLOGIJE
 • IIPOJAM I PREDMET VIKTIMOLOGIJE
 • ODNOS VIKTIMOLOGIJE SA SRODNIM DISCIPLINAMA
 • CILJ I ZADACI VIKTIMOLOGIJE
 • VPOJAM ŽRTVE I TIPOLOGIJA ŽRTAVA
  • Pojam žrtve
  • Tipologije žrtava
 • VIPOJAM I VRSTE VIKTIMOGENIH PREDISPOZICIJA
 • VII VIKTIMIZACIJA I RIZIK VIKTIMIZACIJE
 • VIII POSLEDICE VIKTIMIZACIJE I POTREBE ŽRTAVA
  • Sažetak
  • Pitanja i teme za diskusiju
  • Predlog tema za izradu seminarskih radova
  • Ključne reči
  • Korisne internet adrese
  • Napomene

DODATAK - PRIMERI UPITNIKA ZA ISTRAŽIVANJE KRIMINALITETA I PLAN ISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA

 • UPITNIK ZA ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA KRIMINALITETA
 • UPITNIK ZA ISTRAŽIVANJE STRAHA OD KRIMINALITETA
 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT

 • LITERATURA
 • ELEKTRONSKE ADRESE
 • PRAVNI PROPISI
 • INDEKS POJMOVA I IMENA
 • PODACI O AUTORKAMA
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022