avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Časopisi ›› Temida
 
temida

TEMIDA

Viktimološko društvo Srbije

ISSN
Format
Cena
 1450-6637
 B5
8.800,00 dinara (godišnja pretplata)
Gde da kupim knjigu?
 
Temida je prvi, i još uvek jedini, srpski časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, koji je 1998. godine pokrenulo Viktimološko društvo Srbije. Danas, nakon punih trinaest godina izlaženja, Temida ima status vodećeg naučnog časopisa u oblasti društvenih nauka prema kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, a od 2007. godine nalazi se i u sistemu DOI brojeva (www.doiserbia.nb.rs). Časopis je dostupan kako u štampanom tako i u elektronskom obliku.

Prvo ogledno izdanje časopisa izašlo je iz štampe maja 1997. godine. Od 1998. godine, časopis Temida izlazi redovno, četiri puta godišnje. Do početka 1999. godine, Temida je štampana paralelno i na srpskom i na engleskom jeziku, da bi se nadalje nastavilo sa objavljivanjem primeraka na srpskom jeziku. Radovi koji su štampani u celini na srpskom jeziku, sadrže apstrakte i ključne reči na engleskom jeziku. Radovi stranih autora i autorki objavljivani su u originalu ili u prevodu. U 2006. godini objavljen je izbor radova na engleskom jeziku.

Temida objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i svih drugih oblika stradanja, sa posebnim naglaskom na nasilje nad ženama i decom i marginalizovanim grupama, potom, strah od kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju viktimizacije i slično. Posebna pažnja posvećuje se svim oblicima rodno zasnovanog nasilja, a posebno nasilju u porodici i trgovini ljudima. Svaki broj je tematski koncipiran, ali se objavljuju i tekstovi van određenih tema. Za trinaest godina postojanja u Temidi je štampano ukupno 347 naučnih radova, od čega 258 (74%) radova domaćih i 89 (26%) stranih autora i autorki; 90 prikaza knjiga, i to 38 (42%) knjiga domaćih i 52 (58%) knjige stranih autora i autorki, i 79 prikaza naučnih skupova održanih u zemlji i inostranstvu.

Članovi i članice Redakcionog odbora, Saveta časopisa i autori i autorke radova su ugledni naučni radnici iz zemlje, regiona i sveta. Svi radovi podležu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Brojevi Temide u elektronskom formatu dostupni su na web stranicama Viktimološkog društva Srbije www.vds.org.rs, Srpskog citatnog indeksa www.scindeks.nb.rsi u sistemu DOI www.doiserbia.nb.rs.

Nakon trinaest godina izlaženja, sačinjena je i prva bibliografija radova objavljenih u časopisu Temida, koja, imajući u vidu raznolikost tema koje su autori i autorke obrađivali, predstavlja pravu riznicu radova iz domena viktimologije, ljudskih prava i roda. Kao takva, ona je sigurno višestruko korisna, kako za naučne radnike, istraživače i profesionalce, tako i za studente i sve one koji žele da saznaju nešto novo ili, pak, upotpune svoja znanja iz oblasti kojima se časopis bavi.

Specijalna bibliografija radova časopisa Temida, rađena de visu, sadrži 502 bibliografske jedinice i obuhvata period izlaženja od 1998. do 2010. godine (13 godišta). Bibliografija je rađena u skladu sa međunarodnim standardom ISBD(CP), komunikacionim formatom za mašinsko čitljivo katalogiziranje i razmenu bibliografskih informacija - COMARC/B i Pravilnikom i priručnikom za izradu abecednih kataloga I-II, Eve Verone i drugom stručnom i priručnom literaturom (tezaurusi, stručni rečnici, enciklopedije, leksikoni, elektronske baze podataka).

Bibliografska građa je sortirana prema abecednom redosledu prezimena autora/autorki članaka i priloga, odnosno, naslova samih članaka ukoliko su tretirani kao anonimna dela u kataloškom smislu. Više bibliografskih jedinica istog autora/autorke poređane su abecedno po naslovu. Bibliografiju prate Registar naslova, Imenski registar i Predmetni registar. Paginacija članaka u periodu izlaženja 1998.-2002. prati paginaciju štampanih primeraka, dok u periodu 2002.-2010. prati paginaciju elektronskog izdanja časopisa Temida.

Vesna Madžarac, Jelena Vukotić
 
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2018