lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Berze i Berzansko Poslovanje ›› Sadržaj
 

Berze i berzansko poslovanje

Pero B. Petrović


Sadržaj


  • Predgovor
  • Uvod

I OSNOVNA OBELEŽJA BERZE I BERZANSKOG POSLOVANJA

  • Osnovne dimenzije berzanskog poslovanja
    • Smisao i funkcija berze
    • Obuhvatnost berzanskog poslovanja
    • Globalna ekonomsko-politička kretanja i investiranje
  • Karakteristike i trendovi opštih i tržišnih faktora
    • Osnovne karakteristike
    • Tržišni faktori
    • Međunarodna berza vrednosnih papira (ISE)
  • Učesnici berzanskog poslovanja i špekulacija
    • Učesnici berzanskog poslovanja
    • Špekulacije

II OSNOVNE KARAKTERISTIKE I FUNKCIONISANJE BERZE - OPŠTI POJMOVI I VRSTE BERZI

  • Pojam, nastanak i vrste berzi
    • Pojam i nastanak berzi
    • Razvoj berzi
    • Vrste berzi po osnovu funkcije
    • Vrste berzi po predmetu trgovanja
    • Različiti pristupi definisanju berzi
  • Pravila, organi upravljanja i rukovođenja na berzi
    • Opšta pravila
    • Nadzor države nad radom berze
    • Podela berzi
  • Učesnici na berzi
  • Osnovni berzanski poslovi
  • Proces berzanskog poslovanja
  • Postupak zaključenja ugovora i završenje berzanskih poslova
  • Funkcionisanje robnih berzi
    • Plan aktivnosti na osnivanju robne berze
    • Osnivanje robne berze
    • Elementi berzanskog i regulisanog vanberzanskog tržišta.
    • Delatnost robne berze
  • Elementi funkcionalne postavke berze
    • Principi
    • Status i funkcija
    • Koncentrična organizacija
    • Kontrola
    • Institucionalna postavka

III FUNKCIONISANJE BERZANSKOG POSLOVANJA - SISTEMI TRGOVANJA NA BERZAMA

  • Listing / Članstvo
    • Prijem i predmet listinga
    • Privremena obustava trgovanja
    • Isključenje hartija od vrednosti sa listinga
  • Trgovanje efektima
    • Vrste efekata
    • Formiranje ponude i tražnje kapitala u funkciji berzanskog poslovanja
    • Formiranje tražnje kapitala
    • Odvijanje trgovine
  • Kliring i saldiranje
  • Informisanje o berzi / marketing

IV BERZANSKI POSLOVI

  • Vrste berzanskih poslova
  • Principi trgovanja na finansijskoj berzi
    • Nalozi za trgovanje
    • Primarna trgovina
    • Sekundarna trgovina
  • Osnovne karakteristike i trendovi berzanskog poslovanja
    • Kontinuitet sistemu trgovanja
    • Automatizacija u sistemu trgovanja
    • Opcija slobodne trgovine
    • Informaciona trgovina
    • Transparentnost
    • Reputacija i anonimnost
    • Obezbeđenje posebnih aranžmana za male i velike transakcije
    • Stvaranje odredbi za limitirane porudžbine
    • Očekivanja intenzivne konkurencije
  • Kotacija vrednosnih papira
    • Utvrđivanje berzanskih kurseva
    • Realizacija kupoprodajnih naloga
  • Sistemi trgovine na najpoznatijim svetskim berzama
    • London
    • Toronto
    • Tokio
    • Pariz
  • Kontrola berze - Komisija za HoV
  • Berzanski izveštaji

V BERZANSKI POSREDNICI

  • Pojam dilera i brokera
  • Vrste brokera i dilera
  • Funkcije berzanskih posrednika
  • Uloga brokersko-dilerskog društva
    • Vrste brokersko-dilerskih društava
    • Osnovni kapital brokersko-dilerskih društava
    • Zakonska regulativa i karakteristike brokersko-dilerskih društava
  • Režim berzanske trgovine
    • Kotiranje berzanskog materijala
    • Kotacije u domicilnom pravu
  • Sagledavanje berzanskog kursa iz uloge posrednika
    • Vrste kurseva
    • Iskazivanje kurseva
    • Odluka za trgovanje na berzi
    • Motivi za ulaganje u hartije od vrednosti
    • Klijenti brokersko-dilerskog društva
    • Model organizacije brokersko-dilerskog društva
    • Poslovi brokersko-dilerskog društva
    • Karakteristike marginalnog računa klijenta brokersko-dilerskog društva
    • Upravljanje računima hartija od vrednosti klijenta brokersko-dilerskog društva
    • Vođenje računa hartija od vrednosti
    • Vršenje obračuna transakcija
    • Investicioni konsalting brokersko-dilerskog društva
  • Zaključivanje berzanskog posla

VI VANBERZANSKA TRŽIŠTA

  • Finansijski instrumenti kao elemenat finansijskog tržišta .
  • Subjekti na finansijskim tržištima
  • Finansijske institucije i posrednici na finansijskom tržištu
  • Emitenti i investitori na finansijskim tržištima
  • Specifični učesnici na finansijskom tržištu - hedžeri i špekulanti

VII INSTRUMENTI FINANSIJSKOG TRŽIŠTA

  • Vrste hartija od vrednosti kojima se trguje
  • Hartije od vrednosti na finansijskoj berzi
  • Obveznice
  • Blagajnički i komercijalni zapisi
  • Depozitni sertifikati

VIII AKCIJE KAO BERZANSKI INSTRUMENTI

  • Pojam akcije
  • Akcije kao finansijski instrumenti
  • Vrste akcija
  • Vrednost akcija
  • Pokazatelji cena na tržištu akcija
    • Osnovni indikatori
    • Preseci cena akcija
    • Dow Jones prosek
    • Indeksi cena akcija
  • Aukcijsko trgovanje
    • Prednosti aukcijskog tržišta
    • Periodična aukcija sa jednom cenom
    • Kontinuirano aukcijsko trgovanje

IX NEBANKARSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

  • Investicioni fondovi
  • Osiguravajuće organizacije
  • Penzioni fondovi
  • Štedno-kreditne organizacije i štedionice
  • Finansijske kompanije

X KARAKTERISTIKE ODELJENJA BANKE ZA RAD SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI

  • Brokersko-dilerski poslovi banaka
  • Kastodi poslovi
  • Usluge koje banka pruža svojim klijentima
  • Primer trgovanja hartijama od vrednosti na finansijskoj berzi

XI FINANSIJSKI DERIVATI

  • Pojam, svrha i značaj finansijskih derivata
  • Forvard i Fjučers ugovor
  • Vrste fjučers ugovora
  • Opcije
    • Pojam i vrste opcija
    • Razlikovanje fjučersa i opcija
    • Upotreba opcija
    • Tipovi i elementi cene opcije
    • Tržišna cena opcija - moguće strategije
    • Osnovni faktori cene opcije
  • Svop
    • Definisanje Svop poslova
    • Svop kamatne stope
    • Valutni svop
    • Robni svop
    • Svop akcija
    • Globalizacija tržišta finansijskih derivata
  • Razvoj tržišne strukture i širenje novih finansijskih tehnika
  • Rizici na tržištu finansijskih derivata

XII ELEKTRONSKA TRGOVINA NA FINANSUSKOJ BERZI

  • Informaciona tehnologija na finansijskim tržištima
    • Uvođenje inovacija
    • Uvođenje elektronskog poslovanja
  • Virtuelne berze
  • Značaj informacija za savremene berze
  • Informaciona efikasnost berzi u usponu
  • Elektronsko poslovanje terminskih berzi
    • Kompjuterizacija poslovanja
    • Aktivnost MATIF-a Pariz
    • LIFFE London
    • Borsa Italiana
    • Profil DTB-a Nemačka
    • Funkcionisanje DTB-a

XIII BERZE U PRAKSl

  • Svetske berze
  • Njujorška berza (NYSE)
    • Istorijat
    • Osnovne karakteristike
    • Jačanje pozicije berze
    • Stremljenje ka budućnosti
    • Tržišne aktivnosti
    • Kompanije sa berze
    • Investicioni investitori
    • Produkcija hartija od vrednosti
    • Promet akcija
    • Londonska berza (LSE)
  • Praška berza
  • Uloga berzanskih posrednika u razvoju berzi
  • Razvoj berzi i potresi na tržištu kapitala

XIV BERZE U RAZVOJU

  • Beogradska berza
  • Zagrebačka berza
  • Banjalučka berza
  • Sarajevska berza
  • Montenegro i Neks berza
  • Makedonska berza
  • Saradnja berzi u regionu
  • Pojmovnik
  • Literatura
 
Vojnik i država

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022