avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Pero B. Petrović
 
 

Pero B. Petrović


   Pero B. Petrović je doktor ekonomskih nauka, radi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, u zvanju naučni savetnik. Rukovodio je i učestvovao u izradi većeg broja fundamentalnih naučnih i istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Do sada je, pored koautorskih, objavio i dvanaest samostalnih monografija, i to:
 1. “Marketing strategija i preduzetništvo”, (1994);
 2. “Marketing strategija preduzeća”, (1995);
 3. “Marketing strategija i međunarodno poslovanje preduzeća”,(1997);
 4. “Upravljanje rizicima na tržištu kapitala”,(2000);
 5. “Sanacija bankarskih sistema”,(2002);
 6. “Poslovna diplomatija u turizmu”(2005);
 7. ''Turistička i finansijska tržišta''(2005)
 8. ''Preduzetnički menadžment''(2005)
 9. ''Privatizacija''(2006)
 10. ''Marketing''(2006)
 11. ''Turizam i poslovna diplomatija''(2007)
 12. ''Savremena poslovna diplomatija''(2008)

Objavio je i dva udžbenika na fakultetima gde izvodi nastavu u zvanju vanrednog i redovnog profesora:
 1. Ekonomika turizma, Geografski fakultet, Beograd(2008)
 2. Uvod u marketing, Fakultet za poslovne studije, Banja Luka(2008)

Takođe, objavio je 310 članaka, referata u zbornicima radova, eseja, priloga i prikaza u časopisima “Ekonomski anali”, “Ekonomika preduzeća”, “Finansing”, “Svet finansija”, “Finansije”, “Direktor”, “Nova trgovina”, “Ekonomika”, “Privredna izgradnja”, “Poslovna politika”, “Berza”, “Ekonomski vidici”, “Marketing”, “Ekonomika poljoprivrede”, “Turističko poslovanje”, “Turizam”, ''Računovodstvo'' i drugim. Imao je referate i saopštenja na preko pedeset domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Član je više redakcija domaćih i međunarodnih časopisa i publikacija, kao i naučnih i stručnih udruženja i asocijacija.
 
Knjige ››

Berze i berzansko poslovanje
Berze i berzansko poslovanje

Lecenje korenjem
Lečenje korenjem

Lekovite motivacije ža žensku sreću
Lekovite motivacije ža žensku sreću

Lunarni kalendar
Lunarni kalendar 2011-2019

Lecenje disanjem
Lečenje disanjem
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019