lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Slobodanka Konstatinović-Vilić
 
 

Dr Slobodanka Konstatinović-Vilić


   Dr Slobodanka Konstatinović-Vilić je redovna profesorka Kriminologije i Penologije na Pravnom fakultetu u Nišu. Autorka je većeg broja članaka iz oblasti krivičnog prava (posebno krivičnopravne zaštite žena i dece), kriminologije i penologije. Učestvovala je u izradi „Modela pravne zaštite od nasilja u porodici", kao i u realizaciji velikog broja projekata sa različitim temama: nasilje u porodici', teški oblici kriminaliteta u Srbiji, maloletnička delinkvencija, recidivizam, žene u zatvorima, ostvarivanje prava žena na abortus, ženske studije itd. (Ko)autorka je nekoliko objavljenih monografija: „Žene ubice", „Kriminalitet maloletnica", „Žene, nasilje i rat", „Žene Krajine - rat, egzodus i izbeglištvo", „Abortus - pravni, medicinski i etički pristup", „Krivično delo nasilja u porodici - pravna praksa u Republici Srbiji", „Krivično delo nasilja u porodici - aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu", „Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne", „Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji", kao i udžbenika „Osnovi kriminologije", „Kriminologija" i „Penologija". Aktivno učestvuje u radu ženskih grupa u Srbiji i radi na širenju ženskog pokreta. Učestvovala je u osnivanju i volontirala je u nevladinim organizacijama: „Udruženje S.O.S. za žene i decu žrtve nasilja" u Nišu i „Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju". Aktivna je članica Viktimološkog društva Srbije u Beogradu.
 

Knjige ››

Kriminologija
Kriminologija

Medjunarodni standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom BalkanuNa vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022